LV2
  www.duurn.cn
  ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠨᠵᠤᠸᠠᠩᠽᠢ          60
     ᠵᠠᠯᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ
   2022-11-29 19:30
   2023-12-05 16:06
   27739
   99

 

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ

ᠣᠶᠣᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠢᠨᠢ ᠱᠣᠭᠣᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠣᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ  ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠣᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠣᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ︕
        84  2023-12-05

ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ

ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠢ ᠬᠣᠳᠣᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠷ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃
        239  2023-11-17

ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ

ᠠᠰᠢᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠣ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ︕
        216  2023-11-12

ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ

ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠬᠦᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠣᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠣ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠯᠤᠰ ᠮᠢᠨᠢ ︕
        199  2023-11-02

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ

ᠡᠪᠴᠢᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠴᠢᠰᠣ ᠴᠣᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
        358  2023-10-27

<< ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ>> ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ

ᠠᠳᠤᠭᠣᠰᠤ ᠮᠠᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠬᠠᠵᠦ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠮᠦᠰᠦᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠳᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠬᠦᠳᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠤᠨ ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠯ᠎ᠠ᠃
  ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ     503  2023-10-21

ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ

ᠪᠠᠷᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢ
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      475  2023-07-26

ᠤᠶᠣᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠣᠢ

ᠦᠰᠬᠦ ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠡᠯᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠣᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠮ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃
        458  2023-06-29

ᠴᠠᠰᠣ ᠮᠢᠨᠢ

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠪ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠯᠠᠪᠰᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠦᠷᠬᠦᠨ᠎ᠡ
        846  2023-06-11

ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠴᠣᠨ ᠭᠠᠷᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠣᠮᠤᠭ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠣᠮᠤᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠢᠨᠢᠶᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠣᠭᠠᠷᠠᠢ ︕
        927  2023-05-29

ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠬᠠᠪᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠩᠭᠣᠷ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ

                
        538  2023-05-07

ᠬᠠᠩᠰᠢ  ᠪᠡᠨ ᠣᠭᠲᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ

ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠣ ᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠣᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃
        558  2023-04-04

ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠣᠢ

                        
        571  2023-04-01

 

                         
        771  2023-03-30

    

                       ⁈
        513  2023-03-21

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢ

ᠲᠣᠰ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ᠂ ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠷᠢ᠂᠂᠂᠂ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠷᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠢ ᠱᠦᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
        590  2023-03-17

 

                 
        894  2023-03-04

   

   
        860  2023-02-21

ᠲᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠲᠣᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ
        813  2023-02-19

    

                  
        652  2023-02-15

   

             !
        1144  2023-02-10

ᠮᠣᠳᠤ ᠵᠠᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ

               
        882  2023-02-06

ᠱᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠱᠠᠭᠰᠢᠵᠤ ᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠪᠠ

ᠱᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠ ᠤᠭᠤᠯᠢ
        604  2023-01-28

ᠴᠡᠨᠭᠭᠡᠯᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠴᠡᠨᠭᠭᠡᠯᠳᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
        965  2023-01-20

   

ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠠᠷᠢᠯᠵᠣ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠪᠡ᠃
        781  2023-01-19

ᠲᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ

ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ  ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ ᠃
        813  2023-01-18

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠤᠲᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠦ ᠡᠷᠡᠨ ᠦ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠢᠢᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
        517  2023-01-11

ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ

ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠳᠤ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠭᠡᠮᠰᠢᠯ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠃
        799  2023-01-09

ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠨᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ  ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃

ᠡᠨᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠦ ᠪᠠᠡᠢᠬᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠡᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠬᠢᠭᠡᠷᠡᠢ︕
        657  2022-12-14

      

ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠶᠤᠮ ᠪᠣᠯ︖
        665  2022-12-13
 38   2  12
       
       
      
      
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        