   
       
     
   
      
《3.8   》
     
  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
   
   
  
 
        
   
      
   
      
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤᠢ
       ( 3)
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︵ 2 ︶
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︵1︶
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ
     
    
      
        
    
    
          
   
    
            
       
 
    
    

    
ᠪᠢ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠁
ᠠᠪᠤ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ
    
【 】      
   
   
ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ
  
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >> 

   07-06
       04-30
     04-11
   03-31
      03-17
《3.8   03-07
     03-06
  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ03-06
   03-05
   03-02
  02-23
 02-18
       02-11
   02-05
      02-01
   01-30
      01-27
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤᠢ01-27
       01-27
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 01-27
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 01-27
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ01-27
     01-18
    01-14
      12-12
        11-06
    06-30
    06-23
          06-17
   06-14
    06-07
            05-25
       04-18
 03-04
    02-24
    01-31
10-16
    09-25
ᠪᠢ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠁12-08
ᠠᠪᠤ ᠳᠥ ᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ12-05
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ12-04
ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ11-02
    10-07
【 】     09-14
   09-01
   08-31
ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ07-24
  07-14
 48    1 

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:15047517815 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗