         193       2024-04-03 13:30
        199       2024-04-01 12:51
     343       2024-04-01 11:24
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠦ ᠬᠣᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠮ  272       2024-03-26 15:27
            277       2024-03-26 09:15
   424       2024-03-24 12:17
     386       2024-03-20 12:26
ᠡᠰᠢ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ  317       2024-03-16 14:16
    889       2024-02-29 17:25
       1366       2024-01-22 16:24
     《  》   1435       2024-01-06 15:46
        3951       2023-12-18 13:49
   5032       2023-11-21 16:52
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ   2379       2023-11-17 16:06
ᠮᠤᠩᠭᠣᠷ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠯ  1458       2023-10-20 18:38
     2229       2023-10-18 22:50
           1370       2023-10-18 22:00
       59   1511       2023-09-28 08:19
       52   1593       2023-09-12 15:41
          1559       2023-09-06 17:12
      1593       2023-08-21 14:35
            1162       2023-07-26 21:02
     1723       2023-07-19 12:00
ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠣᠷ  2085       2023-05-21 21:25
         900       2023-05-06 17:29
 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ   ᠬᠡᠯᠨ      856       2023-05-05 14:29
 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠦᠰᠦᠭ    ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠦᠰᠦᠭ     802       2023-04-20 17:32
    1908       2023-03-30 16:52
       880       2023-03-23 10:55
ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠎ᠪ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ︿ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ᠍ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ﹀ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  1090       2023-01-10 08:53
       1206       2022-12-06 19:41
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ  1450       2022-11-23 18:19
     3212       2022-10-24 21:47
      1408       2022-10-18 19:19
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ︵ 2 ︶  2113       2022-09-20 20:55
     1   1765       2022-09-19 13:03
        2203       2022-07-01 16:05
         2015       2022-06-23 13:15
       2404       2022-06-23 13:10
   6339       2022-06-18 09:03
            1990       2022-06-12 15:19
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ  1770       2022-06-04 18:59
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ  1484       2022-06-04 17:52
ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶  1953       2022-05-05 08:48
       2523       2022-04-23 13:27
       1598       2022-04-11 17:50
  7234       2022-04-06 15:49
     7303       2022-03-27 15:25
  6407       2022-03-25 21:43
       1396       2022-03-19 15:44
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

       04-03
      04-01
   04-01
ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭᠠᠳᠦ ᠬᠣᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠮ03-26
       03-26
 03-24
   03-20
ᠡᠰᠢ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ03-16
  02-29
     01-22
     《  01-06
      12-18
 11-21
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶ᠋ᠢᠠᠷ ᠶ᠋ᠢᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ 11-17
ᠮᠤᠩᠭᠣᠷ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠭᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠣᠯᠣᠯ10-20
   10-18
       10-18
       59 09-28
       52 09-12
        09-06
    08-21
         07-26
   07-19
ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠳᠣᠷ05-21
       05-06
 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ   ᠬᠡᠯᠨ   05-05
 ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ ᠦᠰᠦᠭ    ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠨ 04-20
  03-30
     03-23
ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠎ᠪ ᠬᠡᠢᠮᠣᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ 01-10
     12-06
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ11-23
   10-24
    10-18
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ︵ 2 ︶09-20
     1 09-19
      07-01
       06-23
     06-23
 06-18
         06-12
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ06-04
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ 06-04
ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶05-05
     04-23
     04-11
04-06
   03-27
03-25
     03-19
 204    5  12345

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗