ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ  158       2024-06-13 18:55
            1671       2024-02-28 15:56
     4196       2023-12-01 05:39
       2621       2023-11-27 12:50
      2690       2023-11-27 12:36
  ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ  4051       2023-11-26 09:23
         2686       2023-11-23 22:53
          2649       2023-11-10 07:24
    4349       2023-10-27 16:30
         2473       2023-10-27 16:16
     5165       2023-07-01 16:48
         1717       2023-06-17 17:25
    1584       2023-05-29 16:51
       1076       2023-04-15 07:58
         1098       2023-03-17 20:48
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ  2000       2022-11-16 22:35
   7542       2022-06-16 17:06
     19001       2022-02-24 08:02
          5760       2022-02-08 09:41
   14992       2022-01-02 20:29
      50   2916       2021-12-28 12:38
       2187       2021-12-23 23:08
         2118       2021-11-07 10:46
       4668       2021-05-23 17:39
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ︵ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ︶ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ  4952       2021-03-27 14:53
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠲᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠨ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠡᠭᠳᠡᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ  4881       2021-03-27 14:43
            ᠲᠤᠬᠠᠢ  4805       2021-02-28 16:53
        4735       2021-02-23 15:50
       4069       2021-02-23 15:10
       3938       2021-02-23 15:05
   ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ     2961       2021-02-22 15:50
         4134       2021-02-22 15:44
       3016       2021-02-16 12:57
   4053       2021-02-08 23:09
    2606       2021-02-08 14:56
 3       2693       2021-02-08 13:07
         6208       2020-05-10 08:47
         16285       2020-02-18 10:59
          1308       2019-08-06 10:02
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ  9574       2019-06-21 16:37
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ  13065       2019-06-21 08:01
             1554       2019-06-09 15:22
   2025         9417       2019-04-27 20:50
       1275       2019-04-03 20:35
ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ︽ ᠬᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ︾᠋ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ  9056       2019-03-13 12:12
ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ  3128       2019-03-08 05:46
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ  8675       2018-10-24 19:41
        9364       2018-04-03 19:21
    10062       2018-04-03 19:11
      12611       2018-01-02 12:33
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ06-13
       02-28
   12-01
     11-27
    11-27
  ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤᠨ11-26
       11-23
        11-10
  10-27
       10-27
   07-01
       06-17
  05-29
     04-15
       03-17
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠲᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ11-16
 06-16
   02-24
        02-08
 01-02
      50 12-28
     12-23
       11-07
     05-23
︽ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ︾ ︵ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ 03-27
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠲᠤᠯᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠲᠠᠬᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ 03-27
         02-28
      02-23
     02-23
     02-23
   ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠯᠡᠬᠦ   02-22
       02-22
     02-16
 02-08
  02-08
 3     02-08
       05-10
       02-18
        08-06
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ06-21
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ06-21
       06-09
   2025    04-27
     04-03
ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠤ ︽ ᠬᠤᠳᠤᠭᠴᠢᠨ ︾᠋ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ03-13
ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ03-08
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ10-24
      04-03
  04-03
    01-02
 59    2  12

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗