            3112       2023-07-05 21:05
ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ ︵ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶ ︱︽᠁ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ︾ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ  1176       2023-04-11 10:00
ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ  2259       2023-01-13 10:49
  6  23   2616       2022-06-22 21:40
  6  9   2243       2022-06-08 16:27
  6  7   2117       2022-06-06 15:45
        3110       2021-12-03 10:18
      4911       2021-03-03 15:19
          4801       2021-02-23 15:44
      7830       2019-08-28 09:37
       1319       2019-04-08 13:42
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ  9728       2018-11-04 10:59
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢ᠍ᠷ  8808       2018-10-05 13:18
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  8845       2018-10-05 11:02
ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ  9297       2018-09-30 15:57
         9741       2018-01-11 21:28
     9889       2017-08-20 07:04
    15038       2017-08-18 22:05
         9022       2017-08-17 08:24
       8964       2017-08-17 08:22
     15045       2017-08-17 08:16
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

       07-05
ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ ︵ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶ ︱︽᠁ ᠭᠠᠯ 04-11
ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ01-13
  6  23 06-22
  6  9 06-08
  6  7 06-06
      12-03
    03-03
        02-23
    08-28
     04-08
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 11-04
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢ᠍ᠷ10-05
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ10-05
ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ09-30
       01-11
   08-20
  08-18
       08-17
     08-17
   08-17
 21    1 

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗