  
 
    
 
   
  
  
     
       
《  》 
  
      
  
      
  7 
      
 
   
        
   
    
   
      
 
     
    
ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠪᠡ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠥ ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ
ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ
  
ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ
     
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︖

    
       
   
1986      
   
ᠲᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ
   
      
      +    
    
  
     
  
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

  09-08
 09-04
    08-22
 08-19
   08-13
  07-23
  07-15
     07-15
       07-06
《  》 07-05
  07-03
      06-03
  05-03
      05-02
  7 04-16
      04-06
 03-21
   03-16
        03-07
   03-06
    03-06
   03-04
      02-26
 02-17
     02-03
    02-01
ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ01-31
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ01-27
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠪᠡ01-27
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠥ ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ01-27
ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ01-26
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ01-25
  01-24
ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ01-20
     01-02
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︖12-28
12-14
    11-29
       11-25
   11-23
1986      11-21
   11-20
ᠲᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ10-31
   10-21
      10-06
      +    09-24
    08-04
  07-04
     06-26
  06-26
 395    8  12345678

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:15047517815 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗