ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ  43        16:30
ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭᠠᠲᠠᠳ ᠮᠢᠨᠢ  115       2022-12-03 14:23
ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ  125       2022-12-01 12:59
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕  163       2022-12-01 12:24
ᠠᠭᠣᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ  158       2022-11-30 08:32
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠡᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  79       2022-11-29 12:44
        111       2022-11-27 19:37
   219       2022-11-25 15:05
       222       2022-11-17 04:01
    542       2022-11-13 20:02
      231       2022-11-10 19:54
   635       2022-11-06 21:46
      270       2022-11-04 19:01
      371       2022-10-28 20:44
ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠪ  634       2022-10-27 20:34
     815       2022-10-21 00:00
ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ  1072       2022-10-08 20:12
   1138       2022-10-06 16:13
      393       2022-10-03 19:44
       379       2022-09-30 21:44
              470       2022-09-30 21:01
    1740       2022-09-24 09:30
        531       2022-09-22 20:02
     1927       2022-09-21 16:36
   1306       2022-09-20 21:06
   1450       2022-09-16 16:50
ᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ︱ ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  695       2022-09-06 21:00
    1585       2022-09-06 04:50
     1542       2022-09-02 07:26
     1602       2022-08-23 22:39
   1080       2022-08-18 09:48
ᠨᠠᠮᠤᠷ ︱ ᠎ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  1717       2022-08-12 15:25
ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ / ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  769       2022-08-08 14:41
             713       2022-08-07 09:28
         834       2022-07-27 20:59
   1840       2022-07-26 20:54
   2033       2022-07-23 16:30
   1952       2022-07-21 06:03
          1235       2022-07-19 18:44
ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ  1029       2022-07-06 11:02
    3198       2022-07-05 21:51
   2124       2022-07-03 16:41
     2133       2022-07-02 18:10
     2226       2022-07-02 16:54
     2533       2022-06-30 17:30
        825       2022-06-27 15:45
       689       2022-06-22 11:46
          865       2022-06-21 15:59
   1611       2022-06-18 09:31
     1500       2022-06-18 08:25
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ 12-05
ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭᠠᠲᠠᠳ ᠮᠢᠨᠢ12-03
ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ12-01
ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠵᠡᠭᠡᠶ᠎ᠡ︕12-01
ᠠᠭᠣᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠮ ᠮᠢᠨᠢ11-30
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠡᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ11-29
      11-27
 11-25
     11-17
  11-13
    11-10
 11-06
    11-04
    10-28
ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠪ10-27
   10-21
ᠰᠢᠳᠢᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠰᠤ10-08
 10-06
    10-03
     09-30
       09-30
  09-24
      09-22
   09-21
 09-20
 09-16
ᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ︱ ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ09-06
  09-06
   09-02
   08-23
 08-18
ᠨᠠᠮᠤᠷ ︱ ᠎ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ08-12
ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ / ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ08-08
        08-07
       07-27
 07-26
 07-23
 07-21
       07-19
ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ07-06
  07-05
 07-03
   07-02
   07-02
   06-30
      06-27
     06-22
        06-21
 06-18
   06-18
 793    16  1234567891011 16

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗