  7 
     
      
   
 
      
   
《3.8   》
    
 
        
   
     
    
  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ


   
   
   
      
  
 
 
        
   
     
    
      
ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ
   
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ
      
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠪᠡ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠥ ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤᠢ
       ( 3)
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︵ 2 ︶
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ︵1︶
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ
ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ
  
ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ
     
    
     
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︖

      
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

  7 04-16
     04-11
      04-06
   03-31
 03-21
      03-17
   03-16
《3.8   03-07
    03-07
 03-07
        03-07
   03-06
     03-06
    03-06
  ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ03-06
03-06
03-06
   03-05
   03-04
   03-02
      02-26
  02-23
 02-18
 02-17
       02-11
   02-05
     02-03
    02-01
      02-01
ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠨ01-31
   01-30
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ01-27
      01-27
ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠤ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠪᠡ01-27
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠳᠥ ᠭᠤᠨᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠨᠤ01-27
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠲᠤ ᠡᠭᠡᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠬᠤᠢ01-27
       01-27
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 01-27
ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠵᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠭᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 01-27
ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ01-27
ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ01-26
ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠡᠪᠦᠯ01-25
  01-24
ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠡᠷᠭᠦᠮᠦ01-20
     01-18
    01-14
     01-02
ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︖12-28
12-14
      12-12
 543    11  1234567891011

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:15047517815 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗