    
            
   
    
 
  
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠯᠠ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ
            
ᠰᠠᠷᠵᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ
ᠰᠠᠮᠵᠨ ᠵᠠᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ
ᠦᠨᠦᠷ ᠦᠨᠦᠷ ᠦᠨᠦᠷ
            
      
  
          ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ 2
            32 
ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠡᠢ
ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ
          ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠯ 
ᠨᠤᠮ ︵ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ︶
   
   
    
 
    
·    
            
 
        
       
ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ
      
          
    
          
ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ
ᠪᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠄ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠰᠢᠭ ᠤᠯᠠᠪᠤᠷ ᠨᠠᠪᠴᠢ
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ
        16  
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠰᠤ
       APP   
        
  
        
    
       
           
   
         
        
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  

   

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:15047517815 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗