LV2
  www.duurn.cn
  tala          38
     
   2018-10-23 21:26
   2023-03-11 21:39
   196520
   128

 

 

        
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      10035  2020-10-07

    

      
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      4256  2020-09-16

      

             
        5145  2020-09-05



        
        11232  2020-08-25

    

             
        7600  2020-01-23



         
        14453  2019-10-25

   

          
        14751  2019-10-11

      

                      
        6314  2019-04-14

  

          
        13017  2019-04-08

         

                    
        5793  2019-02-27

   

              
        11065  2019-02-12

       

                
        5062  2019-01-29

    

            
        5342  2019-01-24

    

             
        5282  2019-01-17

   

                 
        11412  2019-01-09

ᠪᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠭ
        11099  2019-01-02

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
        11213  2018-12-19

ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ

ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠪᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃
        11227  2018-12-13

ᠪᠢ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠁

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
       6098  2018-12-08

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠦᠨ᠃
       5713  2018-12-04

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠪ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
       11735  2018-11-02

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ‍ᠣ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠃
        8676  2018-10-24
 22   1 
       
       
      
      
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        