       31       2022-12-06 19:41
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ  196       2022-11-23 18:19
     743       2022-10-24 21:47
      407       2022-10-18 19:19
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ︵ 2 ︶  660       2022-09-20 20:55
     1   667       2022-09-19 13:03
        1026       2022-07-01 16:05
         1016       2022-06-23 13:15
       1112       2022-06-23 13:10
   4158       2022-06-18 09:03
            997       2022-06-12 15:19
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ  859       2022-06-04 18:59
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ  779       2022-06-04 17:52
ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶  963       2022-05-05 08:48
       1435       2022-04-23 13:27
       891       2022-04-11 17:50
  6503       2022-04-06 15:49
     6597       2022-03-27 15:25
  5670       2022-03-25 21:43
       685       2022-03-19 15:44
     6364       2022-03-12 21:04
     6829       2022-02-27 23:10
        895       2022-02-22 21:41
         804       2022-02-19 19:36
         671       2022-02-04 23:22
            930       2022-01-26 20:56
        789       2022-01-15 08:27
  ᠵᠢᠯ     1552       2022-01-14 08:34
       858       2021-12-13 11:26
 ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ  770       2021-12-12 11:11
     8747       2021-12-11 11:16
         1350       2021-12-09 22:17
   4439       2021-12-09 10:37
  3101       2021-12-08 11:10
       557       2021-12-07 16:25
       914       2021-12-06 10:54
    1961       2021-12-06 10:52
   862       2021-12-06 10:50
    811       2021-12-06 10:47
    827       2021-12-06 10:45
   653       2021-12-05 10:40
     668       2021-12-05 10:31
    700       2021-12-03 21:18
2022        1140       2021-12-01 14:29
ᠰᠠᠷᠵᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ  1664       2021-11-16 09:47
    2799       2021-11-13 14:10
ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ  735       2021-11-10 20:27
      1404       2021-10-28 19:12
ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ  2683       2021-10-27 11:15
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ  2147       2021-10-22 22:10
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

     12-06
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ11-23
   10-24
    10-18
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ︵ 2 ︶09-20
     1 09-19
      07-01
       06-23
     06-23
 06-18
         06-12
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ06-04
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ 06-04
ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶05-05
     04-23
     04-11
04-06
   03-27
03-25
     03-19
   03-12
   02-27
      02-22
     02-19
       02-04
          01-26
      01-15
  ᠵᠢᠯ   01-14
     12-13
 ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ12-12
   12-11
      12-09
 12-09
12-08
     12-07
     12-06
  12-06
 12-06
  12-06
  12-06
 12-05
   12-05
  12-03
2022      12-01
ᠰᠠᠷᠵᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ11-16
  11-13
ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ11-10
    10-28
ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ10-27
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ10-22
 178    4  1234

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗