   1417       2022-03-25 19:06
  4043  1581       2022-03-06 14:08
  3739  1593       2022-03-06 11:38
  3436  1676       2022-03-05 21:48
  3133  1624       2022-03-05 19:33
  2830  1747       2022-03-05 10:18
  2527  1797       2022-03-05 10:13
  2324  1780       2022-03-05 08:12
  21-22  184       2022-03-05 07:46
  1920  1878       2022-03-04 13:44
  1718  1822       2022-03-02 15:53
  1516  1725       2022-03-01 13:24
  1314  1749       2022-03-01 08:42
  1112  1825       2022-02-28 18:24
  10  1882       2022-02-27 17:43
  8.9  1847       2022-02-27 10:35
  6.7  1727       2022-02-27 10:31
  5  1639       2022-02-27 10:25
  4  1523       2022-02-26 19:30
   3  1501       2022-02-26 18:09
ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ 2  1559       2022-02-24 09:48
  1  1716       2022-02-23 15:04
   28  1631       2022-02-23 09:21
   27  1648       2022-02-23 09:15
   26  1736       2022-02-23 09:11
   25  1700       2022-02-23 09:06
   24  1543       2022-02-23 08:57
   23  1588       2022-02-23 08:52
   22  508       2022-02-22 19:26
   21  517       2022-02-22 18:05
   20  1455       2022-02-22 11:06
   19  1470       2022-02-22 08:54
   18  1475       2022-02-21 15:32
   17  1511       2022-02-21 08:45
   16  1489       2022-02-20 15:26
   15  1490       2022-02-20 09:36
   14  1470       2022-02-19 15:44
ᠠᠶᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠯᠠᠤ᠋ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ︵13︶  285       2022-02-18 18:51
ᠠᠶᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠯᠠᠤ᠋ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ︵12︶  2083       2022-02-18 08:52
   9  1506       2022-02-17 10:10
ᠠᠶᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠯᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 8  294       2022-02-16 10:51
ᠠᠶᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠯᠤ᠋ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 7  214       2022-02-16 10:03
ᠠᠢᠨ ᠵᠠᠯᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 6  200       2022-02-15 14:55
ᠠᠢᠨ ᠵᠠᠯᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 5  255       2022-02-14 10:11
    4  264       2022-02-12 11:38
     1.2+3︶  281       2022-02-08 15:25
ᠭᠦᠬᠡ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  362       2022-01-12 14:27
     1  558       2022-01-11 10:41
ᠮ᠂ ᠭᠣᠷᠺᠢ︱ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︵ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠬᠡ︶  285       2021-12-20 00:15
    1651       2021-12-09 18:58
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >> ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 

 03-25
  404303-06
  373903-06
  343603-05
  313303-05
  283003-05
  252703-05
  232403-05
  21-2203-05
  192003-04
  171803-02
  151603-01
  131403-01
  111202-28
  1002-27
  8.902-27
  6.702-27
  502-27
  402-26
   302-26
ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠ 202-24
  102-23
   2802-23
   2702-23
   2602-23
   2502-23
   2402-23
   2302-23
   2202-22
   2102-22
   2002-22
   1902-22
   1802-21
   1702-21
   1602-20
   1502-20
   1402-19
ᠠᠶᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠯᠠᠤ᠋ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ︵13︶02-18
ᠠᠶᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠯᠠᠤ᠋ᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ︵12︶02-18
   902-17
ᠠᠶᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠯᠤᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 802-16
ᠠᠶᠢ᠍ᠨ ᠵᠠᠯᠤ᠋ᠳ᠋  ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 702-16
ᠠᠢᠨ ᠵᠠᠯᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 602-15
ᠠᠢᠨ ᠵᠠᠯᠤᠳ ‍ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠴᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 502-14
    402-12
     1.2+3︶02-08
ᠭᠦᠬᠡ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ01-12
     101-11
ᠮ᠂ ᠭᠣᠷᠺᠢ︱ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︵ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠬᠡ︶12-20
  12-09
 116    3  123

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗