《   》
    
  
     6 
 
    


 
  
   
 
  
 
     

   
   
  
  
 
ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠢ
ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ
ᠮᠠᠷᠲᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ︵ᠡᠰᠰᠡ ︶
ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠮᠠᠨ᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ : ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠢ (ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ)
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ
ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠠ᠋
ᠥᠬᠢᠨ ︵ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︶
ᠮᠠᠭᠤ ᠥᠬᠢᠨ
ᠡᠬᠡ ︵ ᠴ ᠊ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ︶
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ
ᠲᠠᠢᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠥᠮᠦ
ᠠᠪᠤ ᠪᠢᠳᠡ 2
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠳ ∙ ᠲᠡᠮᠦᠷᠣᠴᠢᠷ ᠄ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ
      
          
           
        (  )
       
    

     
     
     
    
    
    
    
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >> ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 

《   》09-04
    09-02
  08-04
     6 08-02
 10-07
    09-16
06-03
05-22
 03-12
  10-28
   09-06
 03-03
  02-12
 02-11
     02-10
02-09
   02-09
   02-08
  02-08
  02-08
 12-14
ᠠᠷᠪᠠᠭᠠᠯᠵᠢ11-30
ᠮᠥᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠴᠢ11-14
ᠮᠠᠷᠲᠠᠮᠠᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ︵ᠡᠰᠰᠡ ︶11-05
ᠲᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠮᠠᠨ᠊ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ : ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ 10-24
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ10-11
ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ10-10
ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠠ᠋10-02
ᠥᠬᠢᠨ ︵ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︶10-02
ᠮᠠᠭᠤ ᠥᠬᠢᠨ10-02
ᠡᠬᠡ ︵ ᠴ ᠊ ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ︶10-02
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ09-24
ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠷ09-24
ᠲᠠᠢᠢᠰᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠤ ᠮᠥᠮᠦ09-22
ᠠᠪᠤ ᠪᠢᠳᠡ 209-16
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠳ ∙ ᠲᠡᠮᠦᠷᠣᠴᠢᠷ ᠄ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠯᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ09-10
      01-22
          01-14
         01-12
        (  )01-11
       01-09
    01-08
12-26
     11-15
     11-15
     11-13
    10-27
    10-27
    10-26
    10-22
 62    2  12

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:15047517815 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗