      


    
        
    
    
           
      ︵  ︶

   
ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠯᠢ ᠵᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
          
            
      
  
       
         
 ·  
   
       
    
    
   
ᠪᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ
︽ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︾ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠩᠨᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠺᠠᠶᠢ᠍ᠭᠠᠯ ᠦᠳ ︾
ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ
ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ
ᠰᠢᠯᠢᠨᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ
     
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
ᠪ ᠊ ᠣᠶᠢ᠍ᠳᠣᠪ : ︽ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ︾ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠢᠭ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠵᠢᠶᠠᠵᠠᠯᠠᠪᠠ
ᠪ ∙ ᠣᠶᠢᠳᠣᠪ ︽ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ 》 ᠤ ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ ᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ
ᠪ ∙ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ᠄ 《ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ》
       
 
          
            
  19          
 
     
          
  
ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠡᠳᠦᠷ
   
    
     
  
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

      09-05
08-25
08-05
    07-11
        06-24
    06-24
    01-23
           12-26
      ︵  ︶11-02
10-25
   10-11
ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠯᠢ ᠵᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ 07-25
       05-23
        05-06
      04-14
  04-08
     03-12
         02-27
 ·  02-13
   02-12
       01-29
    01-24
    01-17
   01-09
ᠪᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ01-02
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ12-27
︽ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ︾ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠠᠩᠨᠤ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ 12-22
ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ12-19
ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ12-13
ᠰᠢᠯᠢᠨᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠷ11-22
     10-26
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ 10-23
ᠪ ᠊ ᠣᠶᠢ᠍ᠳᠣᠪ : ︽ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠢᠨᠦ︾ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠡᠪᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠨ 10-04
ᠪ ∙ ᠣᠶᠢᠳᠣᠪ ︽ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ 》 ᠤ ᠱᠠᠭᠳᠠᠷ ᠢ 09-17
ᠪ ∙ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ᠄ 《ᠠᠪᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠳ 09-03
      06-10
 05-08
         11-18
          10-30
  19       10-24
 10-15
     09-18
         08-26
  07-27
ᠡᠨᠡ ᠯᠠ ᠡᠳᠦᠷ06-29
   06-28
    04-17
     04-17
  04-17
 49    1 

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗