ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ  207       2022-11-23 18:19
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ︵ 2 ︶  661       2022-09-20 20:55
     1   668       2022-09-19 13:03
         1017       2022-06-23 13:15
       1113       2022-06-23 13:10
   4160       2022-06-18 09:03
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ  861       2022-06-04 18:59
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ  780       2022-06-04 17:52
       892       2022-04-11 17:50
         671       2022-02-04 23:22
            930       2022-01-26 20:56
        789       2022-01-15 08:27
  ᠵᠢᠯ     1554       2022-01-14 08:34
2022        1142       2021-12-01 14:29
ᠰᠠᠷᠵᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ  1664       2021-11-16 09:47
ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ  2683       2021-10-27 11:15
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ  2147       2021-10-22 22:10
      2564       2021-07-27 13:25
    6467       2021-06-23 17:33
                2794       2021-06-23 17:12
     6898       2021-03-01 15:32
         2117       2021-02-24 20:49
   2202       2021-02-12 16:24
    8597       2020-11-28 23:51
        4377       2020-09-05 20:34
  9296       2020-08-25 19:04
  17196       2020-08-05 14:41
      4951       2020-07-11 12:38
          4802       2020-06-24 13:41
      4664       2020-06-24 13:31
      6837       2020-01-23 19:52
             7616       2019-12-26 17:10
      ︵  ︶  6113       2019-11-02 20:30
  12474       2019-10-25 18:46
     12792       2019-10-11 20:24
ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠯᠢ ᠵᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ  7781       2019-07-25 15:56
            9526       2019-05-23 09:01
              14464       2019-05-06 16:31
        5598       2019-04-14 20:10
    11078       2019-04-08 20:00
         5071       2019-03-12 17:01
           5043       2019-02-27 19:06
 ·    4267       2019-02-13 20:11
     9177       2019-02-12 19:23
         4385       2019-01-29 19:49
      4598       2019-01-24 20:24
      4523       2019-01-17 19:21
     9725       2019-01-09 21:41
ᠪᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ  9444       2019-01-02 19:05
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ  4578       2018-12-27 11:28
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ11-23
ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠯᠭᠦᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠶ᠎ᠠ ︵ 2 ︶09-20
     1 09-19
       06-23
     06-23
 06-18
ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ06-04
ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ 06-04
     04-11
       02-04
          01-26
      01-15
  ᠵᠢᠯ   01-14
2022      12-01
ᠰᠠᠷᠵᠢᠮ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ11-16
ᠨᠣᠮ ᠤᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠭᠳᠡᠯ10-27
ᠳᠤᠷᠠᠳᠬᠠᠯ10-22
    07-27
  06-23
            06-23
   03-01
       02-24
 02-12
  11-28
      09-05
08-25
08-05
    07-11
        06-24
    06-24
    01-23
           12-26
      ︵  ︶11-02
10-25
   10-11
ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠯᠢ ᠵᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ 07-25
       05-23
        05-06
      04-14
  04-08
     03-12
         02-27
 ·  02-13
   02-12
       01-29
    01-24
    01-17
   01-09
ᠪᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ01-02
ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ12-27
 72    2  12

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗