        
    
       
         
       
            
      
         
       
       
    
           
    
     
  
        
  * *
       
      
        
 &   247

      
ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠯ ∙ ᠲᠦᠳᠦᠪ 《 ᠣᠷᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ》 ᠷᠣᠮᠠᠨ (ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ)
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠨᠢᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ》
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ
ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤ
ᠳ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠳ᠋ ∙ ᠮᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯ》
ᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 《ᠴᠠᠬᠢᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ》 (ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ) ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
        
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠱᠡᠨ
ᠲ ∙ ᠮᠠᠨᠳᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭ ︾ ︵ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︶
ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠳ ∙ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ
ᠳ᠋ ᠊ ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ︽ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ 15︽ ᠵᠢᠪᠡᠭᠦᠨ︾ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
ᠭ ∙ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ 《ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠷᠣᠮᠠᠨ》
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ :《ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ》 (ᠡᠯᠡᠭᠯᠡᠯ ᠷᠣᠮᠠᠨ)
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ - ᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ
ᠰ ∙ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ
          1 
ᠬᠠᠮᠠᠷ
     
          
    
    
     
         
  
      
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

        09-16
    07-07
       04-15
         03-28
      03-25
           03-23
      03-21
        03-15
       02-15
       02-15
    02-15
           02-04
    10-26
     07-19
  06-03
     05-10
  * *05-06
       03-11
      02-20
      02-15
 &   24702-14
02-02
      01-14
ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ01-04
ᠯ ∙ ᠲᠦᠳᠦᠪ 《 ᠣᠷᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ》 ᠷᠣᠮᠠᠨ (ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ)12-19
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 12-05
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ11-20
ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ 11-19
ᠳ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠳ᠋ ∙ ᠮᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯ》11-13
ᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 《ᠴᠠᠬᠢᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ》 11-09
        11-02
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠱᠡᠨ11-01
ᠲ ∙ ᠮᠠᠨᠳᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭ ︾ ︵ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︶10-23
ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ09-26
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠳ ∙ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ09-13
ᠳ᠋ ᠊ ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ︽ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ 15︽ 09-13
ᠭ ∙ ᠨᠢᠮ᠎ᠠ 《ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠷᠣᠮᠠᠨ》09-11
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ :《ᠠᠮᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠪᠠᠲᠤ ᠨᠤᠭᠤᠳ》 09-10
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ - ᠡᠭᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ 09-09
ᠰ ∙ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠴᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ09-07
       09-07
ᠬᠠᠮᠠᠷ09-06
     04-08
          04-07
    04-06
    04-04
     04-04
         04-02
  04-02
      02-26
 53    2  12

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗