      371       2022-10-28 20:44
   1840       2022-07-26 20:54
          1235       2022-07-19 18:44
          865       2022-06-21 15:59
       685       2022-06-15 08:02
       531       2022-05-30 16:09
        582       2022-04-21 12:26
         524       2022-04-03 11:28
         913       2022-03-20 18:16
              1287       2021-12-04 21:28
            1177       2021-10-28 19:36
          1319       2021-09-27 21:08
                3285       2021-06-29 22:32
          3604       2020-09-16 21:20
      4728       2020-07-07 09:29
         8906       2020-04-15 22:30
           9424       2020-03-28 22:03
         9273       2020-03-25 13:24
              9436       2020-03-23 18:04
        9464       2020-03-21 23:35
           5226       2020-03-15 18:38
         4560       2020-02-15 22:05
         4384       2020-02-15 22:01
      4434       2020-02-15 21:59
             4212       2020-02-04 17:33
      4728       2019-10-26 21:02
       4380       2019-07-19 22:53
    4497       2019-06-03 15:25
          5316       2019-05-10 19:31
  * *  4453       2019-05-06 20:28
          501       2019-03-12 19:38
         4852       2019-03-11 14:05
        4613       2019-02-20 16:59
          4836       2019-02-15 10:54
 &   247  4593       2019-02-14 18:51
  4517       2019-02-02 19:43
        4870       2019-01-14 15:46
ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ  4551       2019-01-04 20:04
ᠯ ∙ ᠲᠦᠳᠦᠪ 《 ᠣᠷᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ》 ᠷᠣᠮᠠᠨ (ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ)  4667       2018-12-19 19:42
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠨᠢᠭᠦᠯᠲᠡᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ》  4987       2018-12-05 20:04
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ  4703       2018-11-20 20:09
ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳ᠋ᠤ  5056       2018-11-19 16:42
ᠳ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠳ᠋ ∙ ᠮᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯ》  4855       2018-11-13 09:32
ᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 《ᠴᠠᠬᠢᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ》 (ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ) ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ  4771       2018-11-09 15:44
          6207       2018-11-02 21:03
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠱᠡᠨ  4552       2018-11-01 09:31
ᠲ ∙ ᠮᠠᠨᠳᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭ ︾ ︵ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︶  4596       2018-10-23 10:30
ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ  4693       2018-09-26 12:41
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠳ ∙ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  4699       2018-09-13 20:03
ᠳ᠋ ᠊ ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ︽ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ 15︽ ᠵᠢᠪᠡᠭᠦᠨ︾ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ  4743       2018-09-13 10:33
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1

  >>  ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ

    10-28
 07-26
       07-19
        06-21
     06-15
     05-30
      04-21
       04-03
       03-20
          12-04
          10-28
      09-27
        06-29
        09-16
    07-07
       04-15
         03-28
      03-25
           03-23
      03-21
        03-15
       02-15
       02-15
    02-15
           02-04
    10-26
     07-19
  06-03
     05-10
  * *05-06
        03-12
       03-11
      02-20
      02-15
 &   24702-14
02-02
      01-14
ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ01-04
ᠯ ∙ ᠲᠦᠳᠦᠪ 《 ᠣᠷᠣᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ》 ᠷᠣᠮᠠᠨ (ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ)12-19
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠤᠲᠤ ᠳ᠋ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠱᠠᠮᠪᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠤᠲᠠᠭᠰᠠᠨ 12-05
ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠥᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ11-20
ᠳᠠᠮᠳᠢᠨᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠦᠨ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ 11-19
ᠳ ᠊ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠳ᠋ ∙ ᠮᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠭᠢᠰᠭᠢᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯ》11-13
ᠳᠠᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ 《ᠴᠠᠬᠢᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠥᠷᠥᠭᠡᠰᠦ》 11-09
        11-02
ᠬᠠᠶᠢᠯᠲᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠡᠢ ᠭᠱᠡᠨ11-01
ᠲ ∙ ᠮᠠᠨᠳᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ︽ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭ ︾ ︵ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ︶10-23
ᠲᠠᠩᠨᠠᠭᠤᠯᠴᠢ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ09-26
ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠤ ᠳ ∙ ᠲᠡᠮᠦᠷᠸᠴᠢᠷ : ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ09-13
ᠳ᠋ ᠊ ᠨᠣᠷᠪᠤ ᠶᠢᠨ︽ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ︾ ᠨᠣᠮ ᠡᠴᠡ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ 15︽ 09-13
 60    2  12

ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠄

                                                                       ᠵᠠᠷᠢᠮ  ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃  ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

本站简介:本站是非营利性个人建的网站,是学习为主,放个人信息,照片,艺术图片,还发表文章个人文学作品等等。网站的名称《多然哈拉》是千里眼的意思,就是以学习为主积累知识的意思。本网站语言只涉及蒙古语。

蒙ICP备17002503号-1   蒙公网安备 15052402000114号

网站管理员电话:13847524386 微信:13847524386 QQ:211429899 Email:211429899@qq.com地址:通辽市库伦旗