LV2
  www.duurn.cn
  Naman          53
     ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠯᠦᠪᠸᠢ
   2019-05-24 05:40
   2020-09-25 17:59
   84166
   85

 

ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ

ᠭᠤᠶᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠃
        4951  2019-09-16

ᠦᠨᠡᠨ ᠦᠬᠡᠨ ᠦ ᠦᠴᠢᠯ

ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠢᠶ᠎ᠡ ᠃
        5397  2019-08-05

ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠯᠢ ᠵᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠨᠦᠭᠦᠷ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ
        5282  2019-07-25

ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ
        5076  2019-07-05

ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ

ᠨᠠᠮ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠨᠠᠮ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠳᠠ
        5317  2019-07-01

ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠥᠨᠢᠺᠤᠲ  ᠳᠥ ᠤᠷᠤᠬᠤ
        5272  2019-06-29

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ

ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠡᠪ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ
        5291  2019-06-23

ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ

ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠯᠡ ︖
        5384  2019-06-21

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠲᠤᠨᠤᠭ ᠤᠳ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠶ᠎ᠠ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠶ᠎ᠠ
        5349  2019-06-16

ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ

ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ  ᠪᠡᠨ ᠡᠵᠡᠮᠳᠡᠬᠦ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤᠯᠠᠵᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ
        5376  2019-06-10

ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ  ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠥᠶ᠎ᠡ

ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠡᠶ᠎ᠡ
        5265  2019-06-06

ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ  ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ  ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠶ᠎ᠠ

ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠦᠷᠦᠬᠡᠯ  ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ
        5321  2019-06-01

ᠦᠪᠡᠷ  ᠤᠨ ᠬᠢ ᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠶ᠎ᠠ

ᠦᠦᠭᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠮ  ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠡᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ︕
        5256  2019-05-31

ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠪᠡᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ  ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ ᠃᠃
        5143  2019-05-29

ᠬᠠᠮᠲᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠶ᠎ᠡ

ᠲᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠃
        5254  2019-05-26

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠤ 

ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
        5232  2019-05-24
 16   1 
       
       
      
      
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        