LV2
  www.duurn.cn
  tala          35
     
   2018-10-23 21:26
   2020-10-08 06:27
   104901
   128

 

 

        
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      3231  2020-10-07

    

      
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      3109  2020-09-16

      

             
        3821  2020-09-05



        
        3854  2020-08-25

    

             
        6352  2020-01-23



         
        7111  2019-10-25

   

          
        7276  2019-10-11

      

                      
        5149  2019-04-14

  

          
        5292  2019-04-08

         

                    
        4594  2019-02-27

   

              
        3885  2019-02-12

       

                
        3942  2019-01-29

    

            
        4140  2019-01-24

    

             
        4060  2019-01-17

   

                 
        4176  2019-01-09

ᠪᠢ ᠠᠵᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ

ᠪᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠮᠤᠭᠰᠢᠲᠠᠭ
        4191  2019-01-02

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠢᠨᠢ

ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
        4143  2018-12-19

ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ

ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠂ ᠪᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠢᠳᠠ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃
        4266  2018-12-13

ᠪᠢ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ᠁

ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭ ᠵᠢᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
       5193  2018-12-08

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ

ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠴᠢᠬᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠨ ‍ᠣ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠠᠭᠤ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠮᠦᠨ᠃
       4906  2018-12-04

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ

ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠵᠠᠪ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
       4923  2018-11-02

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠳᠠᠨ ‍ᠣ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠹᠲ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ᠃
        7287  2018-10-24
 22   1 
       
       
      
      
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号
                    
   15047517815     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        