  ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠨᠵᠤᠸᠠᠩᠽᠢ       
     ᠵᠠᠯᠠᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠠᠭᠡᠷ
   2022-11-29 19:30
   2024-05-14 16:06
   56320
   135

ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ

ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠢ ᠬᠣᠳᠣᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠷ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃
        1019     
2023-11-17 16:28    
发表于:内蒙古

ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ

  ᠪᠣᠤ ᠵᠢᠨᠵᠣᠸᠠᠨᠭᠽᠢ

ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ

ᠪᠦᠳᠡᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠢ ᠬᠣᠳᠣᠭᠤᠷ ᠲᠤ

ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠷ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠠᠯᠳᠠ

ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

ᠪᠣᠷᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠤᠭ ᠢ ᠡᠯᠡᠭᠡᠵᠦ

ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠢᠳᠤᠨ ᠬᠡᠪᠳᠡᠵᠡᠢ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠵᠣ

ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠢᠷᠰᠣᠵᠠᠢ ᠃


ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠰᠠᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ

ᠪᠦᠲᠡᠬᠢ ᠬᠣᠳᠣᠭᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠣᠢᠯᠠᠪᠠ

ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠳᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ

ᠠᠶᠠᠨ  ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ  ᠲᠦᠭᠡᠷᠢᠯᠳᠦᠪᠡ ᠃

ᠵᠦᠪ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠡᠷᠢᠯᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ

ᠵᠦᠢᠲᠠᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠤᠯᠴᠠᠪᠠ

ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ

ᠪᠣᠯᠳᠤ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠪᠡ ᠃ 

ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠵᠡ

ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠭᠠᠳ

ᠪᠦᠲᠡᠬᠢ ᠬᠣᠳᠣᠭᠤᠷ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃

ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠣᠭᠳᠤᠭᠤ ᠬᠣᠳᠤᠤ ᠲᠠᠶ ᠡᠵᠡᠨᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ

ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠴᠤ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠣᠷᠳᠣᠭᠣ ᠯᠠᠷᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠨᠣᠶᠠᠨᠳᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠤ  

ᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠰᠢᠣ

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ

ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠰᠢᠤ︕

ᠠᠠᠯᠳᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠣᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠨᠢ

ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠳᠦᠯ ᠪᠢᠰᠢᠣ

ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠪᠣᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠨᠢ

ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢᠤ

ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ

ᠪᠣᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠢᠲᠠᠭ ᠪᠣᠯ

ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ

ᠪᠣᠯᠪᠠᠷᠠᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠷᠠᠢ

7        0       

                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1