LV2
  www.duurn.cn
  barenqin          69
     新城区
   2021-11-10 19:54
   56  
   19534
   54

 

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠢᠲᠢᠮᠯᠡᠭ ᠸᠢᠷᠦ᠋ᠰ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠎ᠤ ᠣᠯᠠᠭᠠᠬᠣᠸᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠸ᠋ᠸᠨ ᠵᠸᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 2022·11·28
        91  2022-11-29

ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︱ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
  ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ     597  2022-11-07

ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠪ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 2021᠂9᠂21
        670  2022-10-27

ᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ︱ ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠣᠪᠠᠢ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠠᠯᠬᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠳᠡᠯᠡᠨ ᠭᠦᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠤ ᠬᠦᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠵᠢ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠮᠣᠷᠯᠢᠩᠭᠤᠢ ᠪᠠᠢ︕
        697  2022-09-06

ᠨᠠᠮᠤᠷ ︱ ᠎ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

ᠵᠣ ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠱᠢᠷᠭᠠᠯ ᠱᠢᠷᠭᠠᠯᠲᠤᠨ ᠲᠠᠭᠱᠢᠮᠠᠷ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠠᠩᠨᠠᠢ ᠎ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠬᠠᠳᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠣ ᠱᠠᠩᠨᠠᠰᠣ ᠲᠠᠢ᠃
        1744  2022-08-12

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡ / ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

ᠡᠭᠦᠯᠡᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠨ ᠎ᠪ ᠨᠠᠷᠠ ᠥᠲᠡᠯᠬᠦ᠌ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠎ᠪ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ᠃ ︱ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
        771  2022-08-08

ᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

ᠤᠶᠣᠨᠳᠣ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠰᠣ ‍ ︱ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠲᠠᠢᠯᠪᠣᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠲᠡᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠭ᠍ᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠭᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠣ ᠵᠣᠭᠰᠣᠨᠭᠭᠣᠢᠷᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠋ ᠲᠠᠶ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡ ᠃ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣ ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠣ ᠭᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠃
        1033  2022-07-06

     

2020᠂ 10᠂ 31 ︱ 11᠂ 25 ᠳᠦ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠣᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃
        408  2022-06-06

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠬᠡᠢ ︵ ᠸᠢᠴᠡᠲ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ ︶

ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠬᠡᠢ ︵ ᠸᠢᠴᠡᠲ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭ︶ ︱ ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ
        386  2022-05-26

ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶

ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠰᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠣᠢ ᠣᠨᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢ᠃ ︱ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
        963  2022-05-05

      

                                  
   ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ     583  2022-04-21

ᠬᠣᠯᠣᠭᠣᠷ ᠢᠰᠢᠭᠡ

ᠬᠣᠯᠣᠭᠣᠷ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠤ ᠣᠮᠣᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠤ᠃
        3311  2022-04-07

ᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮᠳᠠᠭ᠃
        673  2022-02-02

ᠭᠦᠬᠡ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ︵ ᠴᠣᠸᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳ᠋ᠦ ︶ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠬᠣᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠮᠡᠬᠡ ᠡᠵᠢ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠦᠮᠣ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      697  2022-01-12

ᠮ᠂ ᠭᠣᠷᠺᠢ︱ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︵ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠬᠡ︶

ᠵᠣᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠠᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶ᠋ᠵᠠᠢ᠃
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      489  2021-12-20

ᠰᠠᠮᠵᠨ ᠵᠠᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ

ᠰᠠᠮᠵᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ᠃
        5666  2021-11-15

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠁ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ
        735  2021-11-10
 17   1 
       
       
      
      
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        