LV1
  www.duurn.cn
  barenqin          69
     新城区
   2021-11-10 19:54
    22:09
   6113
   33

 

ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶

ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠰᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠣᠢ ᠣᠨᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢ᠃ ︱ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
        100  2022-05-05

      

                                  
   ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ     167  2022-04-21

ᠬᠣᠯᠣᠭᠣᠷ ᠢᠰᠢᠭᠡ

ᠬᠣᠯᠣᠭᠣᠷ ᠢᠰᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ᠂ ᠣᠪᠣᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠷᠭᠤ ᠣᠮᠣᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠤ᠃
        942  2022-04-07

ᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮᠳᠠᠭ᠃
        428  2022-02-02

ᠭᠦᠬᠡ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠬᠡᠰᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ

ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ︵ ᠴᠣᠸᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠳ᠋ᠦ ︶ ᠬᠡᠪ ᠦᠨ ᠴᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠨᠡᠭᠦ ᠬᠣᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠡᠮᠡᠬᠡ ᠡᠵᠢ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠮᠦᠮᠣ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠡᠷᠬᠡᠢ ᠂ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠭᠦᠮᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      362  2022-01-12

ᠮ᠂ ᠭᠣᠷᠺᠢ︱ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ︵ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠬᠡ︶

ᠵᠣᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠠᠢ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳᠥ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶ᠋ᠵᠠᠢ᠃
  ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ      285  2021-12-20

ᠰᠠᠮᠵᠨ ᠵᠠᠢᠳᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ

ᠰᠠᠮᠵᠨ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠢ᠂ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷ᠃
        3450  2021-11-15

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠦᠨᠡᠬᠡᠨ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ

ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠣᠷᠣᠮᠠᠭᠴᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠴᠠᠰᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠶᠠᠭ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠁ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠶ᠎ᠠ
        359  2021-11-10
 8   1 
       
       
      
      
蒙ICP备17002503号-1    蒙公网安备15052402000114号
                    
   13847524386     211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899         
                                                        20               
   13847524386
     15648561526
                                    QQ                        

        