  ᠣᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ       
     ᠲᠷᠬᠠᠠ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
   2018-04-22 14:43
   2019-07-13 17:12
   36876
   199

ᠰᠠᠯᠬᠢ

ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠬᠠᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠠᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠠᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠣᠶᠠᠬᠠᠠ ᠵᠦᠭᠡᠯᠠᠠ ᠪᠠᠠᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
        9947     
2019-02-26 12:01    
发表于:内蒙古
ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠤᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ ᠬᠠᠠ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠢᠯᠪᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢᠷᠭᠠᠠ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠪᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠠ  ᠤ ᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠯᠮᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠠᠳᠤᠭᠤᠠ  ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠠᠤᠠ ᠠᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠶᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠮᠤᠷᠢᠡ  ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠭᠡᠠ ᠳᠤ ᠢᠰᠬᠢᠷᠴᠦ ᠤᠶᠠᠬᠠᠠ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠠ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠲᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠰᠢᠭ᠋ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠠᠯᠴᠢᠡ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠡᠵᠤ ᠰᠦᠡ  ᠤ ᠦᠨᠦᠷ ᠲᠡᠶ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠡᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠤᠠ ᠤ᠋ᠡ ᠬᠠᠴᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠶ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠤᠠ ᠲᠠᠶ ᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠭᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠶ ᠨᠢ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠶ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠰᠢᠭ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡ ᠳᠦᠯᠵᠢᠬᠦ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠡᠷ ᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠶ ᠨᠢᠯᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠦᠨᠦᠰᠦᠯᠳᠡ ᠰᠢᠭ ᠢᠷᠡᠳᠡᠭ ᠡ 2019.1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ

4        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1