  ᠲᠦᠮᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ          56
     ᠦᠦᠰᠢᠨ  ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠲᠤ 
   2017-07-25 10:54
   2020-05-31 10:45
   1198245
   941

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ

ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ
        4473        0         0 
2018-10-23 21:00    
ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ  ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣᠭᠲᠣ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠯᠠ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠮᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠯᠢᠶᠡᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠲᠦ ᠦᠷᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠠᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠰᠢᠨᠠᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠶᠢᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠪᠦᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨᠲᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠡᠨᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮ᠂ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠰᠣ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠥᠨᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃  ᠦᠳᠡᠰᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠠᠶᠢᠳᠠᠰ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨᠠᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠮᠠᠨᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠲᠦᠷᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠦ ᠥᠭᠭᠦᠯ᠎ᠡ᠃ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠪ ᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠯ᠎ᠡ᠃  ᠲᠡᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠭᠡᠴᠢ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ 10 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠢᠭ ᠪᠥᠬᠡ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠨᠲᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠥᠷᠯᠥᠭᠡ ᠪᠣᠰᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠳ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠥᠪᠦᠷᠢᠭᠦᠲᠦ ᠦᠰᠦᠷᠬᠢᠯᠡᠯ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠦᠷᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠣᠯᠢᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃  ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠤ 1 ᠬᠠᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠤ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠵᠥᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠪᠲᠦᠷ ᠲᠦᠷᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠡᠯᠡᠳᠳᠡᠭ᠃  12 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠥᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠲᠡᠢ ᠡᠪᠡᠳᠦᠨ᠂ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠣᠳᠣᠣ ︵ ᠨᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠮᠦᠦᠰᠦᠲᠦ ᠮᠣᠳᠤ ︶ ᠶᠢᠨ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠲᠡᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠷᠦᠶᠢᠫ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠳᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠭᠠᠷᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠡᠪᠡᠳᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠃  ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠣᠶᠢᠲᠠᠨ ᠬᠣᠮᠤᠯ ᠲᠡᠭᠦᠵᠦ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠦ ᠬᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠠᠮᠪᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠢᠷᠢᠭᠯᠡᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠢᠯᠠᠭᠠᠷ ᠤᠭᠤᠲᠠ ᠬᠥᠪᠥᠩ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠨᠵᠢᠯᠡ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠨᠥᠮᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ 10 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ 15 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦᠴᠢᠯᠠᠨ 5 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤᠰᠬᠠᠵᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠵᠡ᠃  100 ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠠᠭᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠢ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠴᠢᠮᠴᠢᠭᠢᠨᠡᠵᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠪᠢ 10 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ 15-17 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠲᠠᠯᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠦ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠯᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠰᠤᠭᠰᠠᠨ᠃  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠡᠢ ᠲᠣᠩᠭᠣᠶᠢᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠥᠨᠥ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠭᠤᠴᠠ ᠡᠪᠡᠳᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠵᠤᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠡᠪᠡᠳᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃

6        0       

          

        
           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1