  ᠣᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ       
     ᠲᠷᠬᠠᠠ ᠮᠤᠤᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ
   2018-04-22 14:43
   2019-07-13 17:12
   30344
   199

ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ
        5348     
2018-04-27 10:39    
ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠣᠳᠤᠡᠬᠤᠸᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠣᠠ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠮᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠣᠷᠣᠭᠠᠨ ᠳᠥ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠡᠭᠡᠬᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠠ ᠤ ᠠᠶᠠᠰ  ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠲᠣᠭᠳᠣᠯᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠲᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠵᠣ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠯᠣᠰ ᠲᠦ ᠰᠤᠨᠤᠯᠵᠠᠬᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪᠬᠡᠵᠣ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠤᠵᠤ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠪᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠣᠡᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠮᠦᠰᠢᠶᠡᠯᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠣᠬᠳᠣᠷᠭᠣᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠪᠬᠥ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠷᠲᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠠ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ 2018·4·26

26        2       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1