          
      
   2017-09-17 16:25
   2022-06-30 20:53
   40084
   75

ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ

ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ᠣᠷᠭᠣᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠪᠠᠰᠣ ᠃ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠣᠢ︕
        7965     
2018-02-05 10:25    
ᠪᠠᠷᠳᠠᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠠᠷᠣᠣ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠶᠡᠷᠥᠮᠳᠡᠭ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠥᠭ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠦ ᠡᠭᠡᠯ ᠶᠠᠪᠣᠪᠠᠯ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠮᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠮᠣᠳᠣᠷ ᠮᠡᠯᠮᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠥᠳᠥᠳᠭᠡᠬᠥ ᠨᠢ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠮᠠᠭᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠢᠯᠭᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠥᠨᠡᠨ ᠮᠥᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠬᠣ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠡᠪᠣᠷᠯᠡᠬᠥ ᠨᠢ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠨᠭ᠌ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠨᠢ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠰᠠᠭᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠪᠥᠮᠪᠥᠷᠴᠡᠭ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠣ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠪᠥᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠥᠳᠬᠥ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠬᠥ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠥ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠬᠣ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠣᠬᠢ ᠰᠣᠳᠣ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠯᠠ ᠶᠤᠮ ᠣᠷᠭᠣᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠥᠭᠥᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠶᠣᠷᠬᠠᠪᠠᠰᠣ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠣᠢ︕ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠌᠄ ᠨᠢᠭᠡᠲᠥᠯᠲᠥ

5        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1