  barenqin       
     新城区
   2021-11-10 19:54
    12:54
   52473
   147

ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

※ ᠨᠡᠢᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠬᠣ ᠨᠢ ᠄ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠨᠣᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠭᠦ ︕ ① ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ ‍ ︱ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠦ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 2023.11.5
        204     
2023-11-07 09:55    
发表于:内蒙古
       ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ               ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠠᠩᠭᠢᠷ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠥᠯ ᠳᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ          ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ          ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠃ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠩ①᠍ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠎ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠷ ᠎ᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠲᠣᠯᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠣᠮ ᠎ᠤᠨ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠡᠶᠡᠷ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ         ᠭᠠᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ         ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ ᠎ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠡᠶᠡᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠬᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠠᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠳᠣᠷᠪᠢᠯᠢᠭ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠷ ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ        ᠭᠠᠩᠭᠠᠩ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤ        ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠃ ᠨᠠᠮ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠎ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠡᠶᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠎ᠪᠡᠷ ᠲᠥᠷᠥ᠍ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠰᠠᠢᠳ ᠰᠠᠭᠣᠭᠰᠠᠨ         ᠢᠳᠡᠷ ᠡᠷᠡᠮᠡᠬᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤ         ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠃ ︽ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ︾ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠡᠶᠡᠷ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠡᠶᠡᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠸᠭᠨᠢᠭ ᠡᠶᠡᠷ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ          ᠥᠲᠡᠯᠦᠭᠡ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠠᠰᠤ          ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠎ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠎ᠪᠡᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ            ᠥᠷᠯᠥᠭ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠨᠠᠰᠤ            ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤ ᠃           ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ                                           2023.11.5 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠴᠡᠬᠢᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠷᠣᠨ ᠄ ᠯᠢ ᠺᠸ ᠴᠢᠶᠠᠩ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠣᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠠᠨ ᠄ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠰᠢᠣ ᠁ ︽ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ︾ ᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠣᠯᠭᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨ᠋ᠸᠷᠢᠩ ᠢ ᠲᠣᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠁ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢᠳᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨ᠎ᠡᠢᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠯ ᠵᠢᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠨᠣᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠢᠳ ︐ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠣᠳᠣ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠳᠣ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ ᠃

5        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1