  barenqin       
     新城区
   2021-11-10 19:54
    12:54
   52476
   147

ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ

ᠭᠠᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎︱ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ︵ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ︖︶᠂ ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠦᠭᠡ ︱ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ᠌ ᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
        1864     
2023-01-13 10:49    
发表于:内蒙古
                       ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ        ᠪᠥᠭᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠵᠦᠢ᠌ᠯ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠭᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠂ ᠪᠥᠬᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠤ᠌ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠲᠦ᠍ ᠎ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃        ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠭᠠᠯ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠣ ᠴᠣᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠮᠣᠤᠯ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠣᠮᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠯ ᠮᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠭᠠᠯ ᠡᠶᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠎ᠪᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠢᠳᠤᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ ᠎ᠡᠶᠡᠷ ᠪᠥᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠎ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠯᠠᠮᠠ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠎ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠦᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃        ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠳᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠎ᠤᠨ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠬᠠᠨ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠬᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠪᠥᠬᠡ ᠢᠳᠣᠬᠠᠨ ᠨᠠᠷ᠄   ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠎ᠢ᠌᠌ᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ    ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ    ᠬᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ    ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ    ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠡᠭᠡᠲᠦ᠍    ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠡᠴᠢᠬᠡᠳᠦ    ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠵᠣ ᠪᠥᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡ ᠣᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠣᠩᠰᠢᠬᠣ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠎ᠪᠡᠨ᠄    ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ    ᠶᠢᠰᠦᠬᠡᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠴᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ    ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠴᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ    ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠ    ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠎ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ    ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠎ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠭᠠᠯ ᠭᠣᠯᠣᠮᠲᠠ ᠬᠡᠵᠦ᠍ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠥᠭᠡ ᠢ᠌᠌ᠨ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠎ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠎ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ ᠣᠷᠤᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃         ᠭᠠᠯ ᠎ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠣᠨᠢᠰᠤᠭ᠎︱ᠭᠠᠯ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ︵ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠢ︖︶᠂ ᠬᠠᠪᠤᠲᠤ ᠦᠭᠡ ︱ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠭᠠᠯ ᠨᠠᠭᠠᠴᠤ᠌ ᠭᠡᠬᠦ᠌ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃                   ︱ ᠪ ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ                           2023 ᠂1᠂13 ︵ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ︶

12        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1