  ᠲᠦᠮᠡᠲᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ       
     ᠦᠦᠰᠢᠨ  ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠲᠤ 
   2017-07-25 10:54
   2022-11-23 18:10
   1577999
   1206

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ
        207     
2022-11-23 18:19    
发表于:内蒙古
 ᠸ• ᠳᠠᠰᠢᠪᠠᠯᠪᠠᠷ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠡᠩᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠷᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠡᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠽᠠᠮᠪᠤᠯᠢᠩ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤ ᠤᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠤᠯᠢᠶᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠲᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠢ ᠤᠷᠭᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠤᠨᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠣᠨᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠬᠣᠯᠠᠳᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠯᠠᠳᠴᠤ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠩᠬᠡᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠮᠡᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠰᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠬᠢᠮᠤᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠢᠨᠵᠠᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠦᠮᠡᠯᠵᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠨᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠴᠠᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠨᠢᠭᠡ︕ ᠢᠨᠠᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢᠷᠭᠤᠶᠢᠲᠤ ᠡᠨᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠮᠪᠦᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠣᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠣᠩᠭᠣᠴᠠᠵᠤ ᠰᠦᠨᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠷᠵᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠤᠭ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠴᠤ ᠰᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠦ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠮᠤᠢ᠃

0        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1