  barenqin       
     新城区
   2021-11-10 19:54
   42  
   19533
   54

ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ

ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠮᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠵᠦ᠍ ᠰᠡᠬᠦᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︱ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠎ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
        597     
2022-11-07 18:37    
发表于:内蒙古赤峰市
               ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ

        ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠴᠠᠭ ᠎ᠲᠦ᠍ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠎ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠎ ᠎ᠤ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠣᠢ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠲᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠢᠪᠠᠭᠤ᠂ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ᠂ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠦᠷᠡᠪᠡ ᠡᠪᠳᠠᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠎ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠎ᠤ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠎ᠶᠢ ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠡᠳ ᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠎ᠶᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠎ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠣᠵᠣ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃
        ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠣᠳᠣ ᠣᠷᠭᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠎ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ᠄︽ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠎ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠣᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠡᠨᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠴᠠᠣᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠪᠢ ᠱᠦᠷᠭᠦᠬᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ︾ ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠹᠡᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠄
         ︽ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠎ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠡᠨᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠣᠭᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠬᠦ᠌ ᠮᠥᠴᠢᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠎ᠶᠢ ᠠᠷᠠᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠄
          ︽ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠎ᠶᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠡᠨᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢ ᠥᠨᠳᠥᠰᠥᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠎ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠣ ᠢᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠄
          ︽ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠎ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠎ᠶᠢ ᠵᠠᠭᠣᠵᠣ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠡᠨᠳᠡ ᠣᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠣᠷᠭᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠡ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠃
          ᠡᠢ᠌ᠮᠦ᠍ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠎ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠯᠡᠢ᠂ ᠲᠡᠦᠯᠡᠢ ᠎ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ᠂ ᠣᠳᠭᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠨᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠎ᠶᠢ ᠎ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠎ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠᠳᠠ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠴᠢᠨ ᠎ᠢ ᠭᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠵᠦ᠍ ᠨᠢᠷᠣᠭᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠰᠠᠷᠮᠠᠭᠴᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠯᠡᠢ ᠎ᠶᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠎ᠪᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠮᠦᠷᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠦᠯᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ᠍ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠎ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠥᠨᠥᠬᠢ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠎ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠢᠮᠢᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠍ ᠠᠪᠴᠤ᠌ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠎ᠲᠦ᠍ ᠎ᠪᠡᠨ ᠲᠦᠭᠡᠭᠡᠨ ᠥᠭᠴᠦ᠍ ᠢᠪᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
          ᠲᠡᠢᠨ ᠬᠦ᠌ ᠡᠨᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ᠌ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ᠌ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠎ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃

5        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1