          
       ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠ
   2020-03-03 12:20
   2022-12-04 10:48
   346467
   153

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ

ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ  ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ
        650     
2022-11-04 08:56    
发表于:内蒙古通辽市
ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠯᠢᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠠᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦᠢ
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠦ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠭᠦᠢ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ
  ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠷᠠᠢ
ᠪᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ
ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠰᠦᠬᠦᠷᠡᠵᠦ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠧ ᠠ ᠬᠠ ᠬᠦᠢ
ᠪᠤᠭᠤᠷᠠᠯ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ
ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠳ᠋ᠦ᠋ᠨᠢ ᠰᠦᠭᠳᠡᠵᠦ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠧ

    
        
    
   
 
        
 
     

     
       
    
   
 
        
 
     
     

0        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1