  barenqin       
     新城区
   2021-11-10 19:54
   1  
   19534
   54

ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠪ

ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ 2021᠂9᠂21
        671     
2022-10-27 20:34    
发表于:内蒙古
     ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠪ
           ︱ ᠪ᠂ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

ᠰᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ
ᠰᠠᠷᠠᠨ   ᠳ᠋ᠦ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ
ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠶᠠᠭᠤ ᠶᠢ
ᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠪ᠃

ᠰᠠᠨᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ
ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠦᠦᠷᠰᠡᠬᠦ ᠨᠢ
ᠰᠦ ᠰᠠᠢᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠢ
ᠰᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤᠪ᠃

ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠦᠰᠦᠷᠦᠶ᠎ᠡ
ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠢ
ᠮᠥᠯᠬᠥᠬᠦ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢ
ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠣᠯᠪᠠᠣ᠃

ᠲᠣᠭᠣᠨᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ  ᠳ᠋ᠦ
ᠨᠠᠷᠠ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠡᠢ
ᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ 
ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠮᠣᠭ ᠭᠡᠬᠦᠢ᠃

ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠦ
ᠲᠡᠪᠡᠯᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤ ᠨᠢ
ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠡᠯᠦᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ
ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠠᠭ᠃

          ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
                       
                                 2021᠂9᠂21

3        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1