  ᠬᠡᠯᠲᠡᠭᠡᠢ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ       
   ᠰᠢᠯᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶ᠋ᠢᠮᠠᠭ  ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ‍ᠤ ᠰᠠᠮᠠᠢ ᠰᠤᠮᠤ
   2022-05-21 11:04
   2022-06-24 10:22
   3128
   9

ᠵᠢᠷᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ᠍ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠳᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ

ᠵᠢᠷᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ᠍ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠳᠠᠢ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ
        999     
2022-05-23 19:18    
发表于:内蒙古
ᠤᠤᠯ ‍ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠦᠢᠭᠡᠪᠤᠷ ᠰᠤᠮᠤᠨ ‍ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠠᠬᠦᠢᠭᠡᠪᠤᠷ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠷᠭᠠᠴᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠨ ᠴᠢᠮᠡᠳ ᠂ ᠬᠠᠢᠢᠷᠤᠪ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠂ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢᠢᠳᠦ ᠂ ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠷ ‍ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠠᠪᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ᠌ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷᠭᠠᠴᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ ᠎ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠥᠰᠴᠦ ᠲᠣᠷᠨᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠲᠦ ᠨᠥᠬᠥᠷ1963 ᠤᠠ ᠪ ᠬᠠᠷᠠᠭᠴᠢᠨ ᠲᠠᠤᠯᠠᠢ ᠵᠢᠯ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠴᠢᠨ ᠤᠪᠤᠬᠳᠤ ᠨᠠᠶᠠᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠷᠢᠨ ᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠦᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ1983 ᠤᠠ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠮᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠳᠠᠵᠤ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ‍ᠢᠶ᠋ᠠᠷ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠎ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠡᠮᠨᠢᠭ ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠎ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠮᠣᠷᠢ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠎ᠳ᠋ᠤ᠌ ᠎ᠪᠠᠨ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠪᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠂ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠤᠷᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠄ ᠡᠷᠢᠶᠡᠡᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠂ ᠭᠠᠩᠳᠡᠮᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠷᠭᠤᠠᠠᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠬᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠂ ᠥᠪᠡᠷ ‍ᠦᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠪᠡᠡ ᠳᠣᠪᠣᠭ ‍ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠂ ᠲᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠎ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠵᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠎ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ‍ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ ᠃

0        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1