  barenqin       
     新城区
   2021-11-10 19:54
    22:09
   6115
   33

ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶

ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠣᠰᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠣᠷᠣᠢ ᠣᠨᠳᠠᠪᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠢᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢ᠃ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢ᠃ ︱ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ
        101     
2022-05-05 08:48    
  ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ︵ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ︶
                    ︱ ᠪ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ

          ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠳᠠ ᠬᠥᠬᠡᠷᠡᠨ ᠴᠣᠬᠣᠢᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠷᠮᠠᠭ ᠴᠠᠰᠤ  ᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠂ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠢᠮᠫ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠯ ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠢᠪ ᠤᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ  ᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠦ ᠳᠤᠯᠠᠯᠵᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠣᠰ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠦ ᠬᠠᠨᠠᠭᠠᠷ ᠴᠡᠬᠡᠵᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠷᠭᠢᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠢᠢᠬᠣ ᠳ᠋ᠦ  ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠶᠠᠵᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ︽  ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ︾ ᠷᠣᠮᠠᠠ  ᠠᠪᠴᠤ︿ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠬᠢ﹀ ᠶᠢ ᠰᠡᠬᠦᠨ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ2005 ᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ36 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ︽ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
        2005 ᠣᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ   ᠨᠣᠬᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ  ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠢᠢᠳᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠨ︽ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠥᠴᠢᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠳᠠᠯ᠎ᠠ︾·︽ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠲᠠᠪᠤᠬᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠡᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠴᠢ ᠨᠣᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ︾᠂︽ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠥ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠨᠣᠭᠦᠳ ᠡᠨᠡ ᠨᠣᠮ ᠢ ᠰᠢᠮᠡᠳᠦᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠡᠡᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠯᠴᠡᠨ ᠱᠣᠤᠭᠢᠯᠳᠣᠵᠣ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠴᠢᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃
          ᠁                 ᠁
       ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳ᠋ᠦ︽ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠲᠣᠲᠸ᠋ᠮ︾ ᠨᠠᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰ ᠨᠣᠮ ᠢ︽ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠲᠦᠪᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠳᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠡᠡᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠵᠡ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ‍ ᠡᠨᠡ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ,᠂ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ᠂ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ︽ ᠲᠣᠲᠸ᠋ᠮ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠢᠨᠳᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠃
        ᠁ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ︽ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠤ ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠶᠠᠭ ᠡᠡᠢᠮᠦ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠤᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠡᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠠᠭᠣᠨ᠃
              ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠢ
              ᠵᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ
              ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ
               ᠶᠡᠷᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠯᠠ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ
ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠷᠠᠰᠦᠢᠯ ᠭᠠᠮᠵᠡᠲᠣᠪ ᠨᠡᠡᠢᠷᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠢ᠃     ᠁
         ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠯᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠯᠳᠠᠯᠳᠣ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ᠃︽ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠤᠮ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ︽ ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠣᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠦ ᠲᠣᠰᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠃
               ᠁                         ᠁
                 ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠥᠷᠪᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ                  ᠳ᠋ᠣᠺᠲ᠋ᠣᠷ ᠫᠷᠣᠹᠧᠰᠰᠣᠷ          
                ᠳᠣᠷᠵᠢᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠳᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ
                         2014 ᠣᠨ ᠤ8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ16 ᠤ                                   ᠦᠯᠵᠡᠢᠢᠳᠦ ᠰᠡᠠᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ
ᠬᠡᠵᠦ ᠮᠥᠷ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠵᠣ ᠰᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃
        ᠬᠥᠶ᠋ᠢ︕ ︽ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠥᠮᠥᠨ︾ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠢ ᠂ᠥᠨᠥ  ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃
ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠄ ᠲᠠᠷᠣᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ︖ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ
        ︱ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ 
      ᠴᠢᠨᠢ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠣᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ
       ᠪᠣᠢ᠃
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠰᠬᠢᠨ᠄ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠁
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠄ ᠤᠷᠵᠢᠨᠤᠨ᠂ ᠣᠰᠣᠨ
        ᠭᠤᠯᠭᠤᠭᠤᠷ    ᠲᠣᠰᠣᠨ ᠵᠦᠯᠬᠦᠬᠦᠷ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ  
        ᠴᠢᠨᠢ᠂ ᠮᠢᠨᠤ︽ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠮᠨᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ
        ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ︾ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ ᠨᠣᠮ ᠢ
        ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠡᠳᠦᠢ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ
        ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠬᠡᠳᠦᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ
        ᠳ᠋ᠦ ᠦᠵᠡᠵᠣ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ
        ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠣ  ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠢᠳᠡ᠃
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠄ ᠦ᠂ ᠲᠡᠢᠢᠮᠣ ᠤᠤ᠂ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ               ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠶ᠎ᠠ ᠡᠶᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ  
         ᠳ᠋ᠦ᠁
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠄ ᠠ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤ  ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ
         ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠷ 
         ᠥᠭᠬᠦ ᠤᠤ︖
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠭᠦᠢ᠄ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠬᠢᠷ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ
        ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠢ᠃ ᠴᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨ ᠤ
       ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡ
       ᠬᠡᠰᠡᠨ᠁
ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠄ ᠡ ᠲᠡᠢᠢᠮᠣ ᠯᠠ ᠳ᠋ᠡ᠂ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ
       ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠴᠢᠬᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ
       ᠭᠡᠳ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ᠃
      ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ ᠣᠴᠢᠷᠯᠠᠩᠭᠣᠢ ᠪᠡᠷ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠣᠯᠪᠡ ᠭᠡᠬᠦ  ᠳ᠋ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠷᠣᠨ︿ ᠬᠦᠦᠰ᠂ ᠬᠦᠦᠰ﹀ ᠢᠨᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
     ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠯᠳᠠᠢ᠃
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠄ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠯ
      ᠮᠢᠨᠣ ᠠᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ︽ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠬᠡ
      ᠲᠣᠯᠢ︾ ᠶᠢ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠨᠡᠳᠲᠡ
     ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ  ᠳ᠋ᠦ ᠣᠷᠣᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠣᠢᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠧ
      ᠨᠠᠣ ᠬᠡᠵᠣ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠪᠠᠬᠠᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠩᠬᠤᠸᠠ
      ᠢᠷᠡᠪᠡ᠃
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦᠢ᠄ ᠥ᠂ ᠲᠠᠢᠢᠮᠣ ᠤᠤ︕ ᠠᠢᠢᠯ ᠤᠨ
      ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠡᠷᠳᠡᠳᠡᠬᠡᠨ ᠨᠣᠮ  ᠤᠨ ᠦᠷᠦᠭᠡ
      ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠤᠩᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠣᠭᠰᠠᠨ
      ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ᠃
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠠᠢᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠢᠨ᠄  ᠵᠠ᠂ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠭᠡᠪᠡ᠃
    ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠡᠪᠦᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠰᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡ  ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ  ︽ᠴᠢᠨᠦ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠳᠡ︾ ᠷᠣᠮᠠᠨ  ᠢ ᠠᠮᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠯᠦᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠱᠦᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃        ᠁

                 ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭ
                                               2022᠂5᠂1


3        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1