  ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠰᠤᠠ ᠪᠡᠷ᠎ᠠ          61
     ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ
   2021-02-22 15:38
   2021-05-29 15:03
   37312
   81

︽ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ︾᠎ ᠠᠴᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ

︽ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ︾᠎ ᠠᠴᠠ ︽ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ︾ ᠬᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ
        1972     
2021-03-27 14:59    
ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠢ᠊ · ᠰᠢᠤ ᠯᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠡᠭᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠬᠦᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠨ ᠬᠡᠬᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠲᠠᠢ᠃ 2019 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠴᠡᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ ᠦᠨᠢᠷ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠪᠠ᠃ 2019 ᠤᠠ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7᠎ ᠤ ᠥᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠵᠢᠤ ᠭᠠᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠶᠢᠰᠥᠳᠥᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ᠂ ᠮᠥᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠢ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ᠎ ᠠᠴᠠ ᠰᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠡ ᠶᠤᠮ ᠬᠡᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠠ ᠰᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ᠎ ᠢ ᠠᠮᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠯᠭᠠᠯ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ ᠪᠥᠬᠡᠳ ᠨᠤᠫᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠮᠥᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠴᠤ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ᠎ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠡᠶᠢᠮᠥᠷᠬᠦᠤ ᠁ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠲᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠨᠢᠳᠥᠯᠡᠡ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠠ ᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠤᠪ ᠵᠤᠵᠠᠭᠠᠠ ᠲᠥᠷᠪᠡᠡ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ᠃ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠡ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠩᠰᠢᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠥᠰᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠡᠪᠳᠥᠭᠰᠡᠡ ᠢ ᠪᠤᠤ ᠮᠡᠳᠡ᠂ ᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠡ ᠤᠷᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠭᠬᠢᠷᠳᠤᠠ ᠲᠠᠬᠰᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠥᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠷᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠥᠨ᠎ᠡ ᠬᠥᠷᠬᠦ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠᠳᠤ ᠲᠤᠩ ᠥᠨᠡᠳᠡᠢ ᠰᠠᠨᠠᠬᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠢ ᠲᠤᠩ ᠨᠠᠷᠢᠠ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠷᠢᠭᠤᠷᠢ ᠪᠠ ᠠᠺᠰᠢᠨᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠨᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠲᠠᠪᠢᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠩᠰᠡᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠠ ᠮᠥᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠠ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠎ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠩᠰᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠳᠤ ᠮᠥᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠪᠢᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠢ ᠲᠤᠭᠤᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠠᠳᠤ ᠡᠷᠡᠬᠡᠯᠵᠡᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡ ᠤᠩᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠡ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠎ ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠢᠥᠢ ᠵᠠᠠ ᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢ᠂ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ᠎ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠭᠷᠢᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠤ ᠨᠢᠳᠤᠠ ᠡᠮᠥᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠯᠪᠢᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠺᠰᠢᠨᠢᠶᠠ ᠪᠠ ᠳ᠋ᠠᠢ ᠹᠧᠩ ᠯᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠵᠢᠤ ᠡᠯ᠎ ᠤ ᠲᠥᠷᠢ ᠴᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠥᠰᠥᠬᠡᠳᠡᠢ ᠰᠢᠭ᠃ ᠳ᠋ᠤᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠ ᠮᠥᠸᠧ ᠱᠥᠢ ᠡᠾᠧ ᠭᠤᠤᠯ ᠴᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠰᠥᠭ ᠰᠥᠨᠡᠰᠤ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠥᠬᠦ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠥᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ᠃ ᠮᠥᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠨᠡᠩ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠷᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠠ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠦᠬᠡᠳ ᠶᠡᠷᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠴᠠᠭ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠠ ᠵᠠᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠳᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠡ ᠬᠥᠮᠥᠠ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠎ ᠶᠢ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ᠎ ᠲᠠᠢ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠠ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠎ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠠ ᠤ ᠲᠥᠷᠰᠥᠯᠡᠯ ᠭᠤᠶᠤ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠡᠷᠤᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠠ ᠥᠨᠥᠷ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠬᠰᠠᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ᠎ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠥᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠶᠠᠫᠤᠠ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠲᠠᠶᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠤ ᠥᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠲᠡᠥᠬᠡᠳᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠥᠬᠡᠢ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠠᠭ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠲᠥᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠮᠥᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮᠠᠳ ᠨᠢ ᠪᠥᠳᠥᠬᠦᠯᠢᠭ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠤ ᠪᠤᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠬᠦᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ ᠮᠥᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠥᠩᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠤᠯᠳᠤᠢ ᠪᠢ ᠤᠬᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠥᠬᠡᠢ᠃ ᠢᠥᠢ ᠵᠠᠠ ᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠬᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠭᠷᠢᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ᠃ ᠵᠢᠤ ᠡᠯ ᠶᠢᠨ ᠥᠷᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠠᠺᠨᠢᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠬᠦᠯ᠃ ᠲᠠᠩᠴᠢ ᠲᠥᠰᠥᠬᠡᠳᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠬᠥᠠᠵᠡᠬᠡᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠤ ᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠥᠰᠡᠭᠰᠡᠡ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢ ᠠᠷᠪᠢᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠳᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠢᠨᠠᠭ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠥᠨᠡᠡᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠥᠠᠳᠥᠰᠥᠳᠡᠡ ᠢᠶᠠᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠴᠠᠭ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠯᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠠᠪᠬᠠᠯᠵᠢᠳᠠᠢ ᠰᠡᠷᠬᠦᠯᠡᠩ᠂ ᠭᠤᠸ᠎ᠠ ᠥᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠠ ᠤ ᠲᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠨᠢ ᠠᠺᠨᠢᠰᠢᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠠ ᠬᠦ ᠠᠵᠢᠪᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠮᠥᠸᠧ ᠶᠠᠠ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠬᠦᠯᠡᠡ ᠬᠢᠰᠬᠢᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠠᠢ᠃ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠡ᠂ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ᠎ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠬᠡᠵᠤ ᠶᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠡ᠂ ᠨᠤᠫᠧᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠ ᠰᠢᠰᠢ ᠤᠬᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠰᠡᠡ᠂ ᠲᠥᠬᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠬᠰᠠᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠥᠳᠥᠭᠡᠭᠰᠡᠡ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠨᠤᠮ ᠤᠳ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠬᠡᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠩ ᠵᠡᠷᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠥᠬᠡᠢ ᠲᠤᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭ ᠥᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠥᠬᠡᠢ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠤᠷᠠᠠ ᠲᠥᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠥᠳᠥᠬᠡᠯᠳᠡ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠥᠯᠢᠬᠡᠷ ᠥᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠬᠡᠯᠳᠡ᠂ ᠥᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠬᠥᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠯᠬᠡᠡ ᠳ᠋ᠤᠠ᠂ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ ᠲᠠᠮᠢᠷ᠎ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠬᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠥᠶ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠡ ᠰᠥᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯᠳᠥᠬᠦᠯᠬᠦ ᠰᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠰᠥᠠ ᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ᠋ ᠨᠠᠮᠢᠯᠵᠠᠠ ᠤᠳᠤᠬᠰᠠᠠ ᠢ ᠥᠥᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠬᠡᠡ ᠬᠡᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠯᠵᠤᠮᠤᠷ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠬᠢᠬᠡ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠ ᠨᠠᠷᠠᠠ ᠤ ᠲᠥᠮᠡᠡ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠪᠢᠳᠡᠡ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠳ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠢᠵᠠ᠃ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠬᠡᠡ ᠡᠳᠥᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ( ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠠ)

1        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1