  ᠮᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢ          31
     ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ
   2020-10-31 15:00
   2020-11-12 10:02
   3044
   5

ᠲᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ

ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠲᠠᠷᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠦᠭᠡ
        3045     
2020-10-31 19:39    
ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠳᠤᠷ ᠲᠤᠱᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ  ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠳᠤ ᠲᠡᠰ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ  ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠮᠡᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳᠤ   ᠶᠠᠪᠤᠳᠡᠯ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠃ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠤᠢ ᠰᠠᠨᠠᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤ  ᠤᠭᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠤ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠩᠭᠡᠭᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠵᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠨᠳᠤᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠬᠢᠨᠡᠵᠤ  ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠂ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠩᠭᠢᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠷᠭᠤᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ  ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠡᠴᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

3        0       

  • ᠲᠤᠳᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠩᠰᠢᠶᠠᠷ
           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1