  Naman          53
     ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠯᠦᠪᠸᠢ
   2019-05-24 05:40
   2020-08-25 10:55
   82671
   84

ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ

ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ
        4970        0         0 
2019-07-05 20:35    
ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪ ᠂ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠩ ᠭᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠬᠰᠠᠨ ᠃ ᠬᠡᠭᠦ ᠳᠦ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠶᠡᠷ ᠤᠰᠠᠳᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠮᠰᠢᠬ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠬᠡ ᠰᠠᠴᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠵᠡᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠤᠨᠴᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠯᠡᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠠᠢ ᠴᠢᠮᠡᠬᠡ ᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠵᠦ ᠲᠡᠢᠢᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠂ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠤᠬᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠷᠳᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠂ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠦᠳᠡᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠳ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠳ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦᠪ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠢᠢᠴᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ ᠵᠢᠳᠬᠦᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠨᠡᠩ ᠬᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠡᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠴᠢᠰ ᠢᠳᠡᠬᠡᠯ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠠᠰᠠᠢ ︕ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦᠰᠢᠳᠡᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ︕

4        0       

          

        
           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1