  ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ       
     
   2019-06-20 16:47
   2020-04-14 15:25
   117039
   37

ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ

ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ
        9517     
2019-06-24 16:46    
ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠭᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠴᠣᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠨᠤᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢᠯᠳᠤ ᠡᠵᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠭ ᠠᠯᠢᠮ᠎ᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠭᠣᠰᠳᠠᠭ ᠠᠮᠳᠠ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠭ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠭ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠭᠣᠰᠳᠠᠭ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠨᠳᠠᠬᠤ ᠨᠣᠶᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠮᠣᠩᠬᠠᠷᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠣᠭᠤᠬᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠦᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠮᠤᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠣᠷᠤᠶᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠣᠷᠭᠢᠵᠤ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠣᠷᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠪᠠᠭᠣᠷᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠴᠢᠯᠡᠩ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠣᠯᠤᠮ ᠢᠷᠤᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪ ᠦᠭᠡ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠬᠦᠨᠳᠡᠬᠦ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠵᠠᠩ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠬᠦᠨᠳᠡᠬᠦ ᠵᠦᠷᠢᠭᠦᠤ ᠮᠠᠷᠭᠣᠭᠠᠨ ᠠᠭᠤᠷ ᠬᠦᠨᠳᠡᠬᠦ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠨᠳᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠨᠦᠬᠦᠷᠰᠡᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠵᠡᠷᠬᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ ᠬᠠᠵᠠᠭᠠᠷ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠡᠭᠡᠮᠦᠭ ᠰᠦᠢᠬᠡ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠨᠤᠮ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ‍ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠮᠦᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠠᠷᠠᠭᠠᠨ

3        1       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1