  ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ          31
     
   2019-06-20 16:47
   2020-04-14 15:25
   97510
   37

ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ

ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ
        8733     
2019-06-21 16:41    
ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ︽ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ︾ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠷᠤᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠂ ᠲᠠᠡᠭᠭᠤᠳ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠪᠠᠰᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠬᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠤᠷᠤᠰᠧᠮ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠡᠨ ᠲᠠᠡᠭᠭᠠᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠮᠠᠬᠳᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠠᠡᠭᠭᠠᠷᠢᠭ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠴᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠷᠪᠠᠭᠰᠡᠨ ᠦᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠳ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠡᠭᠭᠠᠷᠢᠭ ᠬᠢᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠂ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠶᠤᠸᠠᠨᠽᠦᠢᠡᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠭᠦᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠨᠢ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠪᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠤᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠤᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠲᠦᠮᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠦᠭᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠷᠳᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠷᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠮᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠵᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠦᠮᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠰᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠨ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠡᠭᠭᠦᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤᠬᠢᠭᠠᠳ ᠮᠤᠬᠤᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠨᠠᠰᠤᠵᠢᠬᠰᠡᠨ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠨᠤᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠰᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠵᠦᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠮᠤᠷᠳᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠪᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠮᠤᠷᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠴᠢ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠪᠡ ᠄ ︽ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠂ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠳᠠᠯ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠪᠠᠴᠤ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠬᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠬᠳᠤᠨ ᠃ ᠲᠠᠶ᠋ᠢᠰᠤᠨ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠ ᠴᠤᠬᠢᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ︾ ᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠤ ᠡᠷᠳᠡ ᠵᠤᠭᠰᠤᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠤᠰᠤᠯ ᠡᠴᠠ ᠲᠡᠷᠨ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠮᠤᠷᠳᠡᠵᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠮᠬᠢ ᠲᠢᠭᠯᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠡᠭᠭᠤ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠵᠦᠴᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ︽ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ︾ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠶ᠋ᠢᠳᠤ ᠵᠦᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭᠪᠡ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠶ᠋ᠢᠭᠤᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠡᠭᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠧᠮ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠦᠭᠡᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠤᠯᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠪᠠ ᠃ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠮᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠡᠨ ᠤᠭ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡᠡᠭᠬᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠡᠷᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠪᠠ ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢ ᠠᠯᠠᠡᠭ ᠰᠠᠯᠠᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠶ᠋ᠢᠮᠤ ᠡᠴᠠ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠴᠠᠢ ᠃ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠷᠡᠳᠡᠰ ᠨᠠᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠬᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠮᠤᠡᠭᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠷᠡᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠷᠡᠳᠡᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠡᠭᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠪᠠ ᠤᠨᠳᠤᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶ᠋ᠢᠯᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠪᠠᠰᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠡᠭᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠬᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶ᠋ᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ︵ ᠪᠧᠷᠤᠽᠢᠨ ︶

6        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1