  ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ          30
     
   2019-06-20 16:47
   2020-04-14 15:25
   82802
   37

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ
        7136        1         0 
2019-06-21 16:37    
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠤᠳ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠴᠠ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠠ ᠭᠦᠠᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠭᠦᠷᠣᠠ ᠢ ᠲᠣᠢᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠭᠦᠠ ᠡᠣᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠮᠠᠠ ᠡᠣᠢᠵᠠᠳᠡᠭ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠢᠠᠭᠦ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠠ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠭᠦᠷᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠂ ᠡᠣᠢᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠣᠠᠴᠠᠯᠢᠬ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠨᠢᠵᠣ ᠡᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠭᠦᠷᠣᠠ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷ ᠡᠣᠢᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠲᠣᠬ ᠢ ᠪᠤᠢᠳᠣᠬᠡᠵᠣ ᠡᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠣᠳᠣᠬ ᠲᠤ 2000 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠳᠠᠬᠡ ᠡᠠᠩᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠢ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠡᡁᠣᠢᠩᠨᠣᠴᠣᠣᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠂ ᠰᠠᠷᠠ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠂ ᠪᠤᠭᠣ ᠭᠦᠷᠣᠬᠡᠰᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠢᠷᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠲᠣᠬ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠡᠣᠬ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠲᠣᠬ ᠢ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ 13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠣᠢ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠣᠷᠢ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠮᠠᠠᠳᠣᠬᠣ ᠳ᠋ᠣ᠋ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠰᠣᠢᠷ ᠵᠢᠪᠬᠤᠯᠡᠡᠭ ᠂ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠂ ᠡᠠᠮᠢᠠ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠡᠣᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠣᠢᠬᠡ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠡᠷᠳᠠ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠲᠣᠬ ᠂ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠣᠬ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠡᠣᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠡᠠᠳᠣᠭᠣ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠣᠢᠰᠣ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠡᠣᠢᠯᠠᠳᠦᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠬ ᠤᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠲᠣᠬ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠂ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠠᠯᠠᠬ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠡᠰᠠᠠ ᠡᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠡᠮᠡᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠡᠠᠳᠣᠭᠣᠠ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠬ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ 8 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠬ ᠡᠴᠠ ᠪᠤᠢᠷᠢᠯᠳᠣᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠭᠦᠯᠳᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠡᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠣᠬ ᠂ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠣᠷᠣᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠠᠯᠳᠠᠠ ᠰᠢᠷᠠᠮᠠᠬ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠣᠷᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠠ ᠡᠣᠢᠵᠣᠭᠦᠷᠳᠣ ᠭᠠᠡᠭ ᠰᠡᠷᠡᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠤ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠲᠣᠢᠭᠦᠷᠢᠭ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢ ᠨᠢ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠮᠠᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠠᠶᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠨᠣᠢᠬᠡᠠ ᠡᠴᠠ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠠ ᠵᠣᠢᠰᠦᠭᠰᠠᠠ ᠡᠢᠮᠠᠭᠠᠠ ᠡᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠰᠣᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠣᠯᠣᠬᠰᠠᠠ 8 ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠡᠯᠴᠢ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠬᠦᠯᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠰᠬᠠᠵᠣ ᠡᠵᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠵᠠᠡᠭᠰᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠣ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠣᠢᠯᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠣᠷᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠠ ᠲᠣᠢᠯᠣᠳᠣ ᠭᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠂ ᠰᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠮᠣᠢᠩᠬᠡᠵᠢᠭᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠣᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠬᠠᠠ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠡᠳᠣᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠣᠯᠠᠭᠠᠠᠪᠠᠭᠠᠳᠣᠷ ᠬᠣᠳᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠣᠢᠪ ᠮᠣᠢᠽᠸᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠢᠷᠪᠠᠠ ᠭᠦᠯᠳᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃ ᠡᠣᠬ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠠ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠡᠣᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢᠰᠣᠠ ᠢ ᠡᠠᠶᠣᠯᠭᠠᠬᠣ ᠲᠣᠬᠰᠢᠠ ᠵᠢᠰᠣ ᠪᠤᠯᠬᠣ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠣᠢᠩᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠣᠷᠣᠢ ᠨᠢ ᠵᠢᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠰᠢᠬᠠᠮ ᠡᠣᠷᠳᠣ ᠂ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠂ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠣᠩᠭᠢ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠮᠣᠷ ᠡᠳ᠋ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠣᠠ ᠮᠠᠯᠠᠬᠡᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠬ ᠃ ᠡᠣᠬ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠭᠰᠠᠠ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ 13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ 15  16 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠣᠢ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠠᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠴᠠᠠ ᠬᠠᠳᠣᠠ ᠂ ᠪᠠᠳᠣᠮᠣᠢᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠠᠠ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠡᠭ ᠲᠠᠢᠪᠤᠡᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠡᠠᠯᠢ ᠡᠠᠯᠢᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠳᠡᠭ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠠᠯᠠᠬ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠡᠠᠯᠠᠬ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠢᠯᠳᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠢᠯ ᠨᠢ ᠡᠣᠷᠣᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠢᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠯᠪᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠬᠠᠠ ᠡᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠢᠷᠰᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠰᠢᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠠ ᠡᠣᠷᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠣᠢᠰᠣᠠ ᠮᠠᠠᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠠᠯᠠᠬᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠳᠠᠬ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠠᠯᠢᠪᠠ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠂ ᠰᠣᠢᠷ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠬᠡᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠣᠨᠠᠬᠢ 4  1 ᠳ᠋ᠣᠬᠡᠷ ᠵᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠣᠢ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᡁᠣᠢᠩᠨᠣ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠴᠠᠨ ᠡᠢᠣᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠣᠪᠤᠬᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠣᠬ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ ᠃ 8 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠡᠣᠢ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠ ᠡᠠᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ︽ ᠡᠠᠯᠳᠠᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ 13 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠭᠰᠠᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠦᠷᠣᠠ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠠᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠲᠣᠢᠷᠣ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠰᠪᠤ᠋ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠠ ᠡᠣᠢ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠬᠦᠶᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠮᠠᠭᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠄ ︽ ᠮᠣᠢᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠦᠴᠣᠠ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠶᠠᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠬ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠡᠢᠷᠬᠡᠠ ᠳ᠋ᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠪᠠᠰᠣ ᠪᠢᠰᠢᠷᠠᠳᠣᠬᠡᠢ ᠂ ᠡᠠᠶᠣᠳᠣᠭᠠᠢ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

11        0       

          

        
           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1