  ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ          31
     
   2019-06-20 16:47
   2020-04-14 15:25
   94024
   37

ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ

ᠳᠠᠰᠢᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ
        7788     
2019-06-20 16:56    
ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ 1906 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 17 ᠳᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠪ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠶᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠳᠦ ᠲᠥᠷᠦᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠷᠥᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠥᠪ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ 《ᠤᠱᠠᠩᠳᠠᠷ》᠂ 《ᠰᠠᠨᠳᠣ ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ》 ᠵᠦᠵᠦᠭᠡ᠂ 《ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ》 ᠳᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ 《ᠮᠢᠨᠦ ᠨᠤᠲᠤᠭ》᠂ 《ᠣᠳᠣ》᠂ 《ᠣᠺᠲ᠋ᠶᠠᠪᠷᠢ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ 《ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠬᠦᠦ》᠂ 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ》᠂ 《ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠠᠳᠠ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠥᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠩᠭᠣᠮᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠫᠤᠱᠺᠢᠨ ᠦ 《ᠭᠢᠯᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ》᠂ 《ᠫᠤᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ》᠂ ᠡᠳᠠᠭᠠᠷ ᠠᠯᠯᠠᠨᠫᠣ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠴᠣᠬᠣ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ᠂ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ᠂ ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠳ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠣᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ《ᠣᠳᠣ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠬᠣᠯᠠᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠥᠩᠭᠡᠲᠦ ᠣᠳᠣ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣᠴᠢ ᠠ᠋ ᠨᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠷᠱ ᠣᠳᠣ ᠠ᠋ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢᠲᠡᠨ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠰᠡᠪᠡ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠬᠦ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨᠠᠮ ᠠᠭᠤᠯᠠ᠂ ᠤᠰᠤ᠂ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠮᠣᠳᠣ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ? ᠮᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠰᠢᠭ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ? ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ? ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠤ? ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ? ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠦᠦ? ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤ? ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠥᠯᠥ ᠠᠯᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠪᠤᠢ? ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠦᠯᠦ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠴᠢ? ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ ᠮᠠᠷᠱ ᠣᠳᠣ ᠠ᠋! ᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠴᠢ᠃ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠴᠢᠮᠠᠢᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠪᠠ᠃ ᠤᠷᠢᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠪᠣᠯᠤᠰᠤᠭᠠᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃.

7        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1