  renqin       
     
   2022-06-04 15:04
   2022-06-18 08:10
   18578
   27

ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ

ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠥᠯᠥᠭᠡᠢ
        913     
2022-06-04 17:52    
发表于:内蒙古
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠡᠪᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠳᠢ ᠭᠠᠶᠢ‍ᠬᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠨᠤᠮᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠭᠢ ᠭᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠢᠭᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠠᠪᠤ ᠲᠡᠬᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠱᠣᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢᠨ ᠬᠠᠢᠢ‍ᠷᠠᠳᠡᠢ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠥᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠭᠤᠪᠢ ᠴᠡᠯᠡᠬᠡᠷ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠳᠣᠷᠣᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠪᠡᠬᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠡᠪᠡᠰᠤ ᠨᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ ᠡᠬᠡᠯᠢᠲᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠣᠳᠣᠯ ᠡᠯᠡᠬᠡᠵᠤ ᠲᠤᠭᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠷᠤ ᠮᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠪᠤᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠣᠯᠠᠭᠠᠬᠠᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢ ᠨᠤᠳᠣᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠤᠰᠤ ᠲᠡᠢ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠬᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠢᠯ ᠭᠦᠰᠡᠯ ᠵᠦᠭ ᠦᠷᠦᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ‍ᠢᠳᠡᠨ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠳᠠᠭ ᠨᠤᠳᠣᠭ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠭᠣᠵᠢᠮ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠥᠯᠢᠳᠬᠡᠨ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠵᠦ ᠮᠥᠷᠬᠦᠨ ᠰᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦ ᠡᠴᠡ ᠶᠠᠭᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤᠪ ︖ ᠬᠣᠯᠢᠮᠠᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠷᠠᠮᠡᠯ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠯᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠢ‍ᠢ‍ᠯᠵᠦ ᠬᠠᠨᠵᠤᠨ ᠬᠤᠢᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠵᠠᠪᠢᠯᠠᠵᠦ ᠰᠠᠭᠣᠳᠠᠭ ᠡᠷᠡᠭ᠋ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠯᠬᠡᠵᠦ ᠬᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠰᠴᠤ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠡᠮᠡᠭ᠋ᠳᠡᠢ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠭᠣᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠳᠠ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠮᠰᠦᠭ ᠭᠤᠶᠤᠬᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠨᠤᠳᠣᠭ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠯᠢᠭ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠥᠩᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠵᠤ ᠡᠷᠢᠨ ᠵᠠᠭᠣᠨ ᠤ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭ᠋ᠳᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠥᠷᠨᠢᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ᠋ᠵᠡᠬᠦ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠵᠠᠭᠠᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠤ ᠮᠡᠷᠬᠡᠳ ᠬᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ ᠮᠡᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠳᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢᠳᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ ᠲᠤᠷᠭᠠᠨ ᠲᠡᠪᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡ ᠲᠠᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠭᠠᠶᠢ‍ᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠦᠢᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠳᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠢ ᠪᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠶᠢ‍ᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠤᠳᠣᠭ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠬᠡᠢ‍ᠢᠯᠡᠬᠡᠳ ᠪᠠᠢ‍ᠢᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠳᠣ ᠨᠤᠳᠣᠭ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠠᠬᠢ ᠴᠡᠴᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠬᠠᠶᠢ‍ᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠮᠨᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠩᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠦᠰᠡᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭ᠋ᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠰᠳᠠᠭ ᠢ ᠪᠤᠳᠣᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃

2        0       

           
                             13847524386      211429899@qq.com      13847524386   QQ  211429899 蒙ICP备17002503号-1